BOOKPOINT-TRAVEL ZONE BOOKPOINT-TRAVEL ZONE BOOKPOINT-TRAVEL ZONE BOOKPOINT-TRAVEL ZONE BOOKPOINT-TRAVEL ZONE BOOKPOINT-TRAVEL ZONE BOOKPOINT-TRAVEL ZONE BOOKPOINT-TRAVEL ZONE BOOKPOINT-TRAVEL ZONE BOOKPOINT-TRAVEL ZONE BOOKPOINT-TRAVEL ZONE BOOKPOINT-TRAVEL ZONE BOOKPOINT-TRAVEL ZONE BOOKPOINT-TRAVEL ZONE BOOKPOINT-TRAVEL ZONE BOOKPOINT-TRAVEL ZONE BOOKPOINT-TRAVEL ZONE BOOKPOINT-TRAVEL ZONE BOOKPOINT-TRAVEL ZONE BOOKPOINT-TRAVEL ZONE
ร้านหนังสือ บุ๊คพอยท์ออนไลน์ จำหน่ายหนังสือมากมายจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ
จำหน่ายหนังสือคู่มือครูหลักสูตรแกนกลาง 51 หนังสือเรียน แบบเรียน หลักสูตร51
 (0 รายการ) 
 
 
หนังสือ ร้านหนังสือ Bookpoint Online
ฺบุ๊คพอยท์ ออนไลน์ ร้านหนังสือ ของคนรัก หนังสือ จำหน่ายหนังสือของสำนักพิมพ์ต่างๆ มากมาย
สำนักพิมพ์
ในเครือบริษัทบุ๊คพอยท์ จำกัด
สำนักพิมพ์ ดรีม
สำนักพิมพ์ วิสดอม
สำนักพิมพ์ ปันรู้
สำนักพิมพ์ สตาร์
สำนักพิมพ์ บุ๊คพอยท์วิชาการ
สำนักพิมพ์อื่นๆ
สำนักพิมพ์ อจท.
สำนักพิมพ์ Se-ed
สำนักพิมพ์ อมรินทร์
สำนักพิมพ์ ดวงกมลสมัย
สำนักพิมพ์ งานดี-มติชน
สำนักพิมพ์ สถาพรบุ๊คส์
สำนักพิมพ์ นานมีบุ๊คส์
สำนักพิมพ์ บุ๊คไทม์
สำนักพิมพ์ เฟรน
สำนักพิมพ์ เคล็ดไทย
สำนักพิมพ์ DK Book
สำนักพิมพ์ เพชรกะรัต
สำนักพิมพ์ จุฬา
สำนักพิมพ์ ธรรมศาสตร์
สำนักพิมพ์ ม.เกษตร
สำนักพิมพ์ โอเดียนสโตร์
สำนักพิมพ์ มีนาโกะ
สำนักพิมพ์ TripleED
สำนักพิมพ์ VCP
สำนักพิมพ์ Prima
สำนักพิมพ์ รวมทรรศน์
สำนักพิมพ์ Busyday
สำนักพิมพ์ บูรพาสาส์น 16
สำนักพิมพ์ ชนนิยม
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊ค
สำนักพิมพ์ หมอชาวบ้าน
สำนักพิมพ์ สวนสุนันทา
สำนักพิมพ์ PSP
สำนักพิมพ์ บัณฑิตแนะแนว
สำนักพิมพ์ SPC
สำนักพิมพ์ PBC
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
สำนักพิมพ์ คอมบางกอก
สำนักพิมพ์ Learn & Play Math Group
สำนักพิมพ์ ปั๊มสเตชั่น
สำนักพิมพ์ ฐานการพิมพ์
สำนักพิมพ์ อทิตตา
สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ
สำนักพิมพ์ ธรรมสภา
 
อจท.
สถาพรบุ๊คส์
เพชรกะรัต
มีนาโกะ
Busyday
สวนสุนันทา
ชมรมเด็ก
Se-ed
นานมีบุ๊คส์
จุฬา
TripleED
บูรพาสาส์น
PSP
คอมบางกอก
อมรินทร์
บุ๊คไทม์
ธรรมศาสตร์
VCP
ชนนิยม
บัณฑิตแนะแนว
Learn &Play
ดวงกมลสมัย
เคล็ดไทย
ม.เกษตร
Prima
สกายบุ๊ค
SPC
ปั๊มสเตชั่น
งานดี-มติชน
DK Book
โอเดียนสโตร์
รวมทรรศน์
หมอชาวบ้าน
PBC
ฐานการพิมพ์
อทิตตา
กรีนปัญญาญาณ
ธรรมสภา
เฟรน            
  คำค้น
 ลำดับ 
 ชื่อสินค้า 
ราคาปก
 1. 
 
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.3
Barcode : 9789749689851
เนื้อหาภายในเล่ม ประกอบด้วยนวัตกรรมด้านการสอนที่สำคัญสำหรับครู 5 อย่างคือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544ตัวอย่างกิจกรรม และชิ้นงานของนักเรียน พร้อมแบบประเมินผลชิ้นงานใบความรู้ ซึ่งเป็นเนื้อหาสาระของเรื่องที่เรียนแบบฝึกหัด และแบบทดสอบประจำหน่วยวิธีการสอนแบบโครงงาน

ราคาปก : 150.00
กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์หนังสือก่อนสั่งซื้อ ที่หมายเลข 02-972-9655 กด 1 | สั่งซื้อ
 2. 
 
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.2
Barcode : 9789744088741
โครงสร้างของแผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่ยึดผู้เรียนป็นสำคัญ ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 มีตัวอย่างกิจกรรม และชิ้นงานของนักเรียน พร้อมแบบประเมินผลชิ้นงาน ใบความรู้ เนื้อหาสาระของเรื่องที่เรียน แบบฝึกหัดและแบบทดสอบประจำหน่วย รวมถึงวิธีการจัดทำโครงงาน จึงเป็นคู่มือที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอน

ราคาปก : 150.00
กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์หนังสือก่อนสั่งซื้อ ที่หมายเลข 02-972-9655 กด 1 | สั่งซื้อ
 3. 
 
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.1
Barcode : 9789744085146
เนื้อหาภายในเล่ม ประกอบด้วยนวัตกรรมด้านการสอนที่สำคัญสำหรับครู 5 อย่างคือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ตัวอย่างกิจกรรม และช้นงานของนักเรียน พร้อมแบบประเมินผลชิ้นงาน ใบความรู้ ซึ่งเป็นเนื้อหาสาระของเรื่องที่เรียน แบบฝึกหัดและแบบทดสอบประจำหน่วย วิธีการสอนแบบโครงงาน แบ่งเนื้อหาการเรียนออกเป็น ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ประกอบด้วยแผนการรียนรู้ที่ 1 จำนวน 1 ถึง 10 และ 0 แผนการรียนรู้ที่ 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 แผนการรียนรู้ที่ 3 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9 แผนการรียนรู้ที่ 4 จำนวน 11-20 แผนการรียนรู้ที่ 5 การบวกลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 แผนการรียนรู้ที่ 6 การวัดความยาวและระยะทาง แผนการรียนรู้ที่ 7 การชั่งและการตวง แผนการรียนรู้ที่ 8 จำนวน 21 ถึง 100 แผนการรียนรู้ที่ 9 การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต แผนการรียนรู้ที่ 10 แบบรูปแลความสัมพันธ์ แผนการรียนรู้ที่ 11 เวลา แผนการรียนรู้ที่ 12 การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 แผนการรียนรู้ที่ 13 การบวกลบระคน แผนการรียนรู้ที่ 14 สระเอีย แผนการรียนรู้ที่ 15 โครงงานคณิตศาสตร์

ราคาปก : 150.00
กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์หนังสือก่อนสั่งซื้อ ที่หมายเลข 02-972-9655 กด 1 | สั่งซื้อ
 4. 
 
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ป.1
Barcode : 9789744086099
เนื้อหาภายในเล่ม ประกอบด้วยนวัตกรรมด้านการสอนที่สำคัญสำหรับครู 5 อย่างคือ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ตัวอย่างกิจกรรม และช้นงานของนักเรียน พร้อมแบบประเมินผลชิ้นงาน ใบความรู้ ซึ่งเป็นเนื้อหาสาระของเรื่องที่เรียน แบบฝึกหัดและแบบทดสอบประจำหน่วย วิธีการสอนแบบโครงงาน แบ่งเนื้อหาการเรียนออกเป็น Module 1 My alphabets Module 2 All about me Module 3 My family Module 4 In my bag Module 5 My school Module 6 Counting Module 7 Funny days Module 8 Can you say...?

ราคาปก : 150.00
กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์หนังสือก่อนสั่งซื้อ ที่หมายเลข 02-972-9655 กด 1 | สั่งซื้อ
 5. 
 
หนังสือเรียน แม่บทมาตรฐาน (มฐ.5) ภาษาไทย ป.6
Barcode : 8858649103406
เล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยระดับชั้น ป.6 สะดวกเพราะมีเนื้อหา กิจกรรมฝึกทักษะ แบบฝึกหัด แบบทดสอบ และแฟ้มสะสมผลงานอยู่ในเล่มเดียวกัน และชัดเจนด้วยการสรุปความคิดรวบยอด (key Concept) ของทุกสาระการเรียนรู่ บ่งบอกว่าสาระการเรียนรู้ใดตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ข้อใด และระบุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากการศึกษาได้ชัดเจน

ราคาปก : 95.00
กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์หนังสือก่อนสั่งซื้อ ที่หมายเลข 02-972-9655 กด 1 | สั่งซื้อ
 6. 
 
หนังสือเรียน แม่บทมาตรฐาน (มฐ.5) ภาษาไทย ป.5
Barcode : 8858649103925
เล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยระดับชั้น ป.5 สะดวกเพราะมีเนื้อหา กิจกรรมฝึกทักษะ แบบฝึกหัด แบบทดสอบ และแฟ้มสะสมผลงานอยู่ในเล่มเดียวกัน และชัดเจนด้วยการสรุปความคิดรวบยอด (key Concept) ของทุกสาระการเรียนรู่ บ่งบอกว่าสาระการเรียนรู้ใดตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ข้อใด และระบุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากการศึกษาได้ชัดเจน

ราคาปก : 92.00
กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์หนังสือก่อนสั่งซื้อ ที่หมายเลข 02-972-9655 กด 1 | สั่งซื้อ
 7. 
 
หนังสือเรียน แม่บทมาตรฐาน (มฐ.5) ภาษาไทย ป.4
Barcode : 8858649102652
เล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยระดับชั้น ป.4 สะดวกเพราะมีเนื้อหา กิจกรรมฝึกทักษะ แบบฝึกหัด แบบทดสอบ และแฟ้มสะสมผลงานอยู่ในเล่มเดียวกัน และชัดเจนด้วยการสรุปความคิดรวบยอด (key Concept) ของทุกสาระการเรียนรู่ บ่งบอกว่าสาระการเรียนรู้ใดตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ข้อใด และระบุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากการศึกษาได้ชัดเจน

ราคาปก : 80.00
กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์หนังสือก่อนสั่งซื้อ ที่หมายเลข 02-972-9655 กด 1 | สั่งซื้อ
 8. 
 
หนังสือเรียน แม่บทมาตรฐาน (มฐ.5) ภาษาไทย ป.3
Barcode : 8858649103208
เล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยระดับชั้น ป.3 สะดวกเพราะมีเนื้อหา กิจกรรมฝึกทักษะ แบบฝึกหัด แบบทดสอบ และแฟ้มสะสมผลงานอยู่ในเล่มเดียวกัน และชัดเจนด้วยการสรุปความคิดรวบยอด (key Concept) ของทุกสาระการเรียนรู่ บ่งบอกว่าสาระการเรียนรู้ใดตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ข้อใด และระบุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากการศึกษาได้ชัดเจน

ราคาปก : 82.00
กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์หนังสือก่อนสั่งซื้อ ที่หมายเลข 02-972-9655 กด 1 | สั่งซื้อ
 9. 
 
หนังสือเรียน แม่บทมาตรฐาน (มฐ.5) ภาษาไทย ป.2
Barcode : 8858649103727
เล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยระดับชั้น ป.2 สะดวกเพราะมีเนื้อหา กิจกรรมฝึกทักษะ แบบฝึกหัด แบบทดสอบ และแฟ้มสะสมผลงานอยู่ในเล่มเดียวกัน และชัดเจนด้วยการสรุปความคิดรวบยอด (key Concept) ของทุกสาระการเรียนรู่ บ่งบอกว่าสาระการเรียนรู้ใดตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ข้อใด และระบุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากการศึกษาได้ชัดเจน

ราคาปก : 78.00
กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์หนังสือก่อนสั่งซื้อ ที่หมายเลข 02-972-9655 กด 1 | สั่งซื้อ
 10. 
 
หนังสือเรียน แม่บทมาตรฐาน (มฐ.5) ภาษาไทย ป.1
Barcode : 8858649102478
เล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยระดับชั้น ป.1 สะดวกเพราะมีเนื้อหา กิจกรรมฝึกทักษะ แบบฝึกหัด แบบทดสอบ และแฟ้มสะสมผลงานอยู่ในเล่มเดียวกัน และชัดเจนด้วยการสรุปความคิดรวบยอด (key Concept) ของทุกสาระการเรียนรู่ บ่งบอกว่าสาระการเรียนรู้ใดตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ข้อใด และระบุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากการศึกษาได้ชัดเจน

ราคาปก : 67.00
กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์หนังสือก่อนสั่งซื้อ ที่หมายเลข 02-972-9655 กด 1 | สั่งซื้อ
ทั้งหมด 264 รายการ 26 / 27
สนใจสินค้า : แจ้งปัญหาบริการ : ติดต่อสอบถาม ได้ที่หมายเลข 08 3988 3476/TEL : 08 3988 3476
อาคารบุ๊คพอยท์ เมืองทองธานี
497 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2960 1799, 0 2583 5425 โทรสารอัตโนมัติ 0 2960 1795

แผนกธุรกิจออนไลน์ : 08 3988 3476 | e-shop@bookpoint.co.th
แผนกค้าส่ง และจัดจำหน่าย : 0 2960 1799 ต่อ 115 | sales@bookpoint.co.th