Download App Bookpoint


คัดไทย ป.3 พิมพ์ครั้งที่ 7 - สินค้าหมด งดสั่งซื้อ
ราคา : 36.00 บาท
คัดไทย ป.3  พิมพ์ครั้งที่ 7
ครูประดิษฐ์ อักษรศิลป์
น้ำหนัก : 120.00 กรัม
ISBN : -
BARCODE : 8858649102959
ขนาด 7.25 X 10.0
ปก 4 สี เนื้อใน 1 สี
กระดาษปอนด์ 36 หน้า
หมวด : คัดลายมือ ภาษาไทย

ติดต่อขอสั่งซื้อสินค้าโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลข 02-960-1799 กด 0
 เปิดอ่าน 2716 ครั้ง ล่าสุด 2 กุมภาพันธ์ 2558 05:41:07
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

แนะนำสินค้า
ตัวอย่าง

                 ชุดนี้จัดทำขึ้นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กได้ฝึกเขียนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ของไทยให้ถูกต้อง สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยใช้รูปแบบตัวอักษรจากหนังสือ “มาตรฐานโครงสร้างตัวอักษรไทย” ที่จัดทำโดย “ราชบัณฑิตยสถาน” ซึ่งเรียกว่า “ตัวแบบหลัก” มาเป็นเกณฑ์ในการจัดทำ นอกจากนี้ยังได้บูรณาการความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเข้ากันอีกด้วย เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการเขียน การอ่าน การเรียนรู้หลักการทางภาษา การเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของเด็กในช่วงชั้นการศึกษาที่ 1 และ 2 ประกอบด้วยหนังสือที่จัดแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ช่วงชั้น ช่วงชั้นละ 3 เล่ม รวม 6 เล่ม ดังนี้

 • ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ประกอบด้วย
  • คัดไทย ป.1
  • คัดไทย ป.2
  • คัดไทย ป.3
 • ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ประกอบด้วย
  • คัดไทย ป.4
  • คัดไทย ป.5
  • คัดไทย ป.6

สินค้าในกลุ่มเดียวกัน

คัดไทย ป.1 พิมพ์ครั้งที่ 7- สินค้าหมด - งดสั่งซื้อ
  36.00 บาท

คัดไทย ป.2 พิมพ์ครั้งที่ 6- สินค้าหมด - งดสั่งซื้อ
  36.00 บาท

คัดไทย ป.3 พิมพ์ครั้งที่ 7 - สินค้าหมด งดสั่งซื้อ
  36.00 บาท

คัดไทย ป.4 พิมพ์ครั้งที่ 7- สินค้าหมด - งดสั่งซื้อ
  36.00 บาท

คัดไทย ป.5 พิมพ์ครั้งที่ 9- สินค้าหมด - งดสั่งซื้อ
  36.00 บาท

คัดไทย ป.6 พิมพ์ครั้งที่ 7- สินค้าหมด - งดสั่งซื้อ
  36.00 บาท
BOOKPOINT BESTSELLER