Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร
Download App Bookpoint

หมวดสินค้า > คัดไทย อ.1- ป.6

คัดไทย ป.3 พิมพ์ครั้งที่ 7 - สินค้าหมด งดสั่งซื้อ
ราคา : 36.00 บาท
คัดไทย ป.3  พิมพ์ครั้งที่ 7
ครูประดิษฐ์ อักษรศิลป์
น้ำหนัก : 120.00 กรัม
ISBN : -
BARCODE : 8858649102959
ขนาด 7.25 X 10.0
ปก 4 สี เนื้อใน 1 สี
กระดาษปอนด์ 36 หน้า
หมวด : คัดลายมือ ภาษาไทย

ติดต่อขอสั่งซื้อสินค้าโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลข 02-960-1799 กด 0
 เปิดอ่าน 2705 ครั้ง ล่าสุด 22 ธันวาคม 2557 04:29:53
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

แนะนำสินค้า
ตัวอย่าง

                 ชุดนี้จัดทำขึ้นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กได้ฝึกเขียนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ของไทยให้ถูกต้อง สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยใช้รูปแบบตัวอักษรจากหนังสือ “มาตรฐานโครงสร้างตัวอักษรไทย” ที่จัดทำโดย “ราชบัณฑิตยสถาน” ซึ่งเรียกว่า “ตัวแบบหลัก” มาเป็นเกณฑ์ในการจัดทำ นอกจากนี้ยังได้บูรณาการความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเข้ากันอีกด้วย เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการเขียน การอ่าน การเรียนรู้หลักการทางภาษา การเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของเด็กในช่วงชั้นการศึกษาที่ 1 และ 2 ประกอบด้วยหนังสือที่จัดแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ช่วงชั้น ช่วงชั้นละ 3 เล่ม รวม 6 เล่ม ดังนี้

 • ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ประกอบด้วย
  • คัดไทย ป.1
  • คัดไทย ป.2
  • คัดไทย ป.3
 • ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ประกอบด้วย
  • คัดไทย ป.4
  • คัดไทย ป.5
  • คัดไทย ป.6

สินค้าในกลุ่มเดียวกัน

คัดไทย ป.1 พิมพ์ครั้งที่ 7- สินค้าหมด - งดสั่งซื้อ
  36.00 บาท

คัดไทย ป.2 พิมพ์ครั้งที่ 6- สินค้าหมด - งดสั่งซื้อ
  36.00 บาท

คัดไทย ป.3 พิมพ์ครั้งที่ 7 - สินค้าหมด งดสั่งซื้อ
  36.00 บาท

คัดไทย ป.4 พิมพ์ครั้งที่ 7- สินค้าหมด - งดสั่งซื้อ
  36.00 บาท

คัดไทย ป.5 พิมพ์ครั้งที่ 9- สินค้าหมด - งดสั่งซื้อ
  36.00 บาท

คัดไทย ป.6 พิมพ์ครั้งที่ 7- สินค้าหมด - งดสั่งซื้อ
  36.00 บาท
BOOKPOINT BESTSELLER