Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร
Download App Bookpoint
แจ้งชำระเงิน : แจ้งหน้าweb CLICK |
| e-mail : e-shop@aksornsmart.com | โทรศัพท์ : 02 622 2999 โทรสาร : 02 622 1311-8


คู่มือครูและแผนฯ หลักสูตรแกนกลาง ภาษาไทย ป.2
ราคา : 220.00 บาท
หมวด : หนังสือคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางปี51-ภาษาไทย-ป.1-ป.6

คู่มือครูและแผนฯ หลักสูตรแกนกลาง ภาษาไทย ป.2
Barcode : 8858649107893
หมวด : คู่มือครูและแผนฯ หลักสูตรแกนกลาง
ราคาปก 220.00
หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ผู้แต่ง : เอกรินทร์ และคณะ
ขนาด : 18 x 25.5 x 1
พิมพ์และจัดจำหน่าย : บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
พิมพ์ที่ : บริษัทไทยร่มเกล้า จำกัด

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus and Instructional Design) รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ออกแบบเป็นหน่วยการเรียนรู้อ้างอิงมาตรฐาน (Standard -based Unit plan) และออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ backward  Design ซึ่งเป็นกระบวนทัศน์ของการออกแบบการเรียนการสอนแนวใหม่ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในต่างประเทศ ในหน่วยการเรียนรู้จะนำเสนอรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ แหล่งการเรียนรู้ เครื่องมือและวิธีการวัด ประเมินผล ที่สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ในชั้นเรียน

สารบัญ
- คำชี้แจง
- คำอธิบายรายวิชา
- โครงสร้างแผรการจัดการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อักษรไทยไขขาน
แผนการเรียนรู้ที่ 1 อักษรไทยไขขาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ตัวสะกดน่าจดจด
แผนการเรียนรู้ที่ 2 ตัวสะกดน่าจดจด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กง กม กก กน น่าสนใจ
แผนการเรียนรู้ที่ 3 กง กม กก กน น่าสนใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กบ เกย เกอว กด สดใส
แผนการเรียนรู้ที่ 4 กบ เกย เกอว กด สดใส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ผันวรรณยุกต์สนุกสนาน
แผนการเรียนรู้ที่ 5 ผันวรรณยุกต์สนุกสนาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ประโยคน่ารู้
แผนการเรียนรู้ที่ 6 ประโยคน่ารู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การันต์หรรษา
แผนการเรียนรู้ที่ 7 การันต์หรรษา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ความหมายของคำ จำให้ดี
แผนการเรียนรู้ที่ 8 ความหมายของคำ จำให้ดี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 คำคล้องจองท่องจำได้
แผนการเรียนรู้ที่ 9 คำคล้องจองท่องจำได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรียนรู้ภาษาถิ่น
แผนการเรียนรู้ที่ 10 เรียนรู้ภาษาถิ่น

ภาคผนวก
- โครงงานภาษาไทย
- การสอบวัดผลทางการเรียนและมาตรฐาน O-NET
- ความสำคัญและหลักการของการวิจัยปฎิบัติการในชั้นเรียน

 


ติดต่อขอสั่งซื้อสินค้าโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลข 02-960-1799 กด 0

เปิดอ่าน 11435 ครั้ง ล่าสุด 28 กันยายน 2559 06:59:31
 
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่าง การวางแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1อักษรไทย ไขขาน

AKSORNSMART.COM