Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร
Download App Bookpoint
แจ้งชำระเงิน : แจ้งหน้าweb CLICK |
| e-mail : e-shop@aksornsmart.com | โทรศัพท์ : 02 622 2999 โทรสาร : 02 622 1311-8


คู่มือครูและแผนฯ หลักสูตรแกนกลาง สังคม ป.5
ราคา : 150.00 บาท
หมวด : หนังสือคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางปี51-สังคมศึกษา-ป.1-ป.6

คู่มือครูและแผนฯ หลักสูตรแกนกลาง สังคม ป.5
Barcode : 8858649107800
หมวด : คู่มือครูและแผนฯ หลักสูตรแกนกลาง
ราคาปก 150.00
หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ผู้แต่ง : เอกรินทร์ และคณะ
ขนาด : 18 x 25.5 x 1
น้ำหนัก : 550
กองบรรณาธิการ : ผาณิต เกิดโชคชัย ปนัดดา เพิ่มประโยชน์ และศตพร ศักดา
พิมพ์และจัดจำหน่าย : บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
พิมพ์ที่ : บริษัทไทยร่มเกล้า จำกัด

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้  (Course Syllabus and Instructional Design) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ออกแบบเป็นหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน (Standard based Unit Plan) และออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design ซึ่งเป็นกระบวนทัศน์ของการออกแบบการเรียนการสอนแนวทางใหม่ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในต่างประเทศ ในหน่วยการเรียนรู้จะนำเสนอรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ แหล่งการเรียนรู้ เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล ที่สามารถนำไปใช้จริงในห้องเรียน

สารบัญ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาในประเทศไทย

แผนการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้
แผนการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมศาสนาต่างๆ
แผนการเรียนรู้ที่ 3 พิธีกรรมทางศาสนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
แผนการเรียนรู้ที่ 4 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
แผนการเรียนรู้ที่ 5 สิทธิเด็ก
แผนการเรียนรู้ที่ 6 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนการเรียนรู้ที่ 7 การปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐศาสตร์
แผนการเรียนรู้ที่ 8 การผลิตสินค้าและบริการ
แผนการเรียนรู้ที่ 9 เศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์
แผนการเรียนรู้ที่ 10 ธนาคารและการกู้ยืม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภูมิศาสตร์ไทย
แผนการเรียนรู้ที่ 11 ภูมิศาสตร์น่ารู้
แผนการเรียนรู้ที่ 12 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก
1.โครงงานสังคมศึกษา
2. ความสำคัญและหลักการของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน


ติดต่อขอสั่งซื้อสินค้าโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลข 02-960-1799 กด 0

เปิดอ่าน 16131 ครั้ง ล่าสุด 1 ตุลาคม 2559 11:51:57
 
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

แนะนำสินค้า
โครงสร้างแผนการจัดการ
ตัวอย่างแผนการจัดการ
ตัวอย่างแบบประเมิน
มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้อ้างอิงมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง สังคม ป.5 เล่มนี้ มีเนื้อหาครบถ้วนตามสาระการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
 • ออกแบบหน่วยความรู้ตามแนวทาง Backword Design และกำหนดเวลาเรียนตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
 • จัดกระบวนการเรียนหลากหลายเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะกระบวนความคิด โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและคุณลักษณะตามมาตรฐานตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
 • มุ่งเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญ 5 ประการแก่ผู้เรียนได้แก่
  • ความสามารถในการสื่อสาร
  • การใช้ทักษะชีวิต
  • การคิด
  • การใช้เทคโนโลยี
  • การแก้ปัญหา  
 • มีหลักการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานตัวชี้วัด เพื่อให้ผู้เรียนสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 • ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 • วัดและประเมินผลทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน เพื่อประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

AKSORNSMART.COM