Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร
Download App Bookpoint
แจ้งชำระเงิน : แจ้งหน้าweb CLICK |
| e-mail : e-shop@aksornsmart.com | โทรศัพท์ : 02 622 2999 โทรสาร : 02 622 1311-8


สื่อสัมฤทธิ์มาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1
ราคา : 85.00 บาท
สมฐ.หลักแกนกลางฯ วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม1
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
Barcode : 8858649113924
ISBN : 8858649113924
ราคา 85.00 บาท

ผู้เรียบเรียง : ถนัด ศรีบุญเรือง , กนิษฐา อุ่นอนันต์ , ปิ่นศักดิ์ ชุมเกษียน
บรรณาธิการ : ดร.ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ
จัดจำหน่ายโดย : บริษัทอักษณเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
ปก : ปกอ่อน
ขนาด (w x h) : 185x255x10 mm.
จำนวนหน้า : 234
ปีพิมพ์ : 2551 สมฐ หลักสูตรแกนกลาง วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1

หมวด : สมฐ.หลักสูตรแกนกลาง 51


ติดต่อขอสั่งซื้อสินค้าโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลข 02-960-1799 กด 0

เปิดอ่าน 18131 ครั้ง ล่าสุด 26 กันยายน 2559 08:51:04
 
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

แนะนำสินค้า
ตัวอย่างหนังสือ

::เนื้อหาโดยสังเขป

สื่อการเรียนรู้ สัมฤทธิ์ฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ วิทยาศาสตร์ ชุดนี้ เป็นสื่อแบบ all in one สามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้ง่าย สะดวกและประหยัด กล่าวคือ มีทั้งเนื้อหาสาระ แบบฝึกทักษะพัฒนาการเรียนรู้ แบบทดสอบที่หลากหลายและแนวข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พร้อมเบ็ดเสร็จภายในเล่ม

โดยเนื้อหาตรงตามสาระการเรียนรู้แกนกลางรายชั้นปี ในเล่มแบ่งเนื้อหาออกเป็นหน่วยการเรียนรู้ แต่ละหน่วยจะแบ่งย่อยเป็นเรื่องๆ การเรียนจะแบ่งประเด็นสำคัญที่จะศึกษาเป็นหัวข้อ เมื่อจบแต่ละหัวข้อ จะคลั่นด้วยกิจกรรมพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ และเมื่อจบทุกหัวข้อแล้วก็จะมีแบบฝึกทักษะพัฒนาการเรียนรู้ท้ายเรื่อง ทั้งที่เป็นแบบปรนัย (ให้เลือกตอบ) และแบบอัตนัย (เขียนอธิบาย) เพื่อช่วยทบทวน และเมื่อเรียนจบทุกเรื่องภายในหน่วย ก็จะมีบทสอบประจำหน่วย ให้ฝึกทบทวนอีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้ ภายในแต่ละเล่มยังมีตารางต่างๆ สำหรับไว้บันทึกผลการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ไว้ด้วย


AKSORNSMART.COM