Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร
Download App Bookpoint
แจ้งชำระเงิน : แจ้งหน้าweb CLICK |
| e-mail : e-shop@aksornsmart.com | โทรศัพท์ : 02 622 2999 โทรสาร : 02 622 1311-8


หนังสือเรียน Smile 1 ป.1 Student Book
ราคา : 90.00 บาท
หมวด : หนังสือเรียน-Smile

หนังสือเรียน (ประกันคุณภาพ 51) Smile 1 ป.1 หนังสือเรียน
Barcode : 9786162034442 
ผู้แต่ง/แปล :
- Patricia Cromwell
- Sophia Griffith
บรรณาธิการ
- นางสุภาภรณ์ สิปปเวสม์
พิมพ์ครั้งที่ 1 /2552
จัดพิมพ์และจัดจำหน่าย : บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท จำกัด
ราคา 90.00
หมวด : หนังสือประกันคุณภาพ

Smile เป็นสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่ได้รับใบประกันคุณภาพสื่อการเรียนรู้ของสำนักพิมพ์เอกชน ที่จัดทำเป็นชุดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา โดยออกแบบขอบข่ายสาระการเรียนรู้และมวลประสบการณ์ทางภาษา ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดรายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เพื่อฝึกฝนทักษะภาษาและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตรประถมศึกษาจนเมื่อผู้เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะมีคุฯภาพตามหลักสูตรแกนกลาง 51 กำหนดไว้ ลักษณะเด่นของสื่อการเรียนรู้ชุด Smile นอกจากจะออกแบบการเรียนการสอนเป็นหน่วยการเรียนรู้แล้ว แต่ละหน่วยจะแบ่งเป็นบทเรียนย่อยๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนและผู้สอนในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างคล่องตัว สามารถยืดหยุ่นกระบวนการเรียนการสอนสนองตอบความต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี


ติดต่อขอสั่งซื้อสินค้าโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลข 02-960-1799 กด 0

เปิดอ่าน 9528 ครั้ง ล่าสุด 25 กันยายน 2559 20:56:04
 
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ใบประกันคุณภาพสื่อการเรียนรู้
แนะนำหนังสือ

AKSORNSMART.COM