Download App Bookpoint


หนังสือเรียน Smile 1 ป.1 Student Book
ราคา : 90.00 บาท
หมวด : หนังสือเรียน-Smile

หนังสือเรียน (ประกันคุณภาพ 51) Smile 1 ป.1 หนังสือเรียน
Barcode : 9786162034442 
ผู้แต่ง/แปล :
- Patricia Cromwell
- Sophia Griffith
บรรณาธิการ
- นางสุภาภรณ์ สิปปเวสม์
พิมพ์ครั้งที่ 1 /2552
จัดพิมพ์และจัดจำหน่าย : บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท จำกัด
ราคา 90.00
หมวด : หนังสือประกันคุณภาพ

Smile เป็นสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่ได้รับใบประกันคุณภาพสื่อการเรียนรู้ของสำนักพิมพ์เอกชน ที่จัดทำเป็นชุดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา โดยออกแบบขอบข่ายสาระการเรียนรู้และมวลประสบการณ์ทางภาษา ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดรายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เพื่อฝึกฝนทักษะภาษาและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตรประถมศึกษาจนเมื่อผู้เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะมีคุฯภาพตามหลักสูตรแกนกลาง 51 กำหนดไว้ ลักษณะเด่นของสื่อการเรียนรู้ชุด Smile นอกจากจะออกแบบการเรียนการสอนเป็นหน่วยการเรียนรู้แล้ว แต่ละหน่วยจะแบ่งเป็นบทเรียนย่อยๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนและผู้สอนในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างคล่องตัว สามารถยืดหยุ่นกระบวนการเรียนการสอนสนองตอบความต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี


ติดต่อขอสั่งซื้อสินค้าโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลข 02-960-1799 กด 0
 เปิดอ่าน 7597 ครั้ง ล่าสุด 31 มกราคม 2558 17:01:44
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ใบประกันคุณภาพสื่อการเรียนรู้
แนะนำหนังสือ

สินค้าในกลุ่มเดียวกัน


  บาท
BOOKPOINT BESTSELLER