Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร
Download App Bookpoint
แจ้งชำระเงิน : แจ้งหน้าweb CLICK |
| e-mail : e-shop@aksornsmart.com | โทรศัพท์ : 02 622 2999 โทรสาร : 02 622 1311-8


ราคา : 0.00 บาท

ติดต่อขอสั่งซื้อสินค้าโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลข 02-960-1799 กด 0

เปิดอ่าน ครั้ง ล่าสุด
 
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

คำนำ
สารบัญ
ข้อมูลทางบรรณานุกรม

บทที่ 1   แนวคิดของกิจกรรมโครงงาน

 • ความหมายของโครงงาน
 • ลักษณะสำคัญของโครงงาน
 •  ทำไมต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
  • 1. โครงงานกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542
  • 2. โครงงานกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ 2544
  • 3. โครงงานกับการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
  • 4. โครงงานกับมาตราฐานคุณภาพครูแห่งชาติ (NTQ)
   • 4.1 ลักษณะการสอน ตาม NTQ 1 ของ ก.ค.
   • 4.2 การจัดกิจกรรมโครงงานเป็นการสอนตาม NTQ 3-5
  • 5. โครงงานสู่เส้นทางพระนิพพาน

บทที่ 2    ประเภทของโครงงาน

1. โครงงานประเภทสำรวจข้อมูล (Authentic Assessment) 

 • ความหมาย
 • ขั้นตอนการจัดทำโครงงานประเภทสำรวจข้อมูล
 • ตัวอย่างบทขัดย่อของโครงงานประเภทสำรวจข้อมูล 

2. โครงงานของประเภททดลอง (Experimental Project)

 • ความหมาย
 • ขั้นตอนการจัดทำโครงงานประเภทดลอง
 • การออกแบบโครงงานประเภททดลอง  
 • ตัวอย่างบทคัดย่อของโครงงานประเภททดลอง 

3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ (Developmental Project) 

 • ความหมาย
 • ขั้นตอนการจัดทำโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์  
 • ตัวอย่างบทคัดย่อของโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์                  

4. โครงงานประเภทสร้างทฤษฏี (Theoreticl Research Project)

 • จุดประสงค์ของโครงงาน
 • ลักษณะของโครงงาน
 • ผลที่เกิดขึ้นจากโครงงาน

บทที่ 3   หัวข้อในการทำโครงงาน  

 • กรอบแนวคิดของหัวข้อทำโครงงาน
 • การได้มาซึ่งได้หัวข้อโครงงาน
 • จากปัญหาร้อยแปดสู่หัวข้อโครงงาน  

1. ปัญหาใกล้ตัว 
2. ความสงสัยอยากรู้อยากเห็น
3. ปัญหาในท้องถิ่น 
4. การสังเกตุสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา 
5. คำบอกเล่าของผู้อื่น 
6. การทดลองเล่น 
7. ความสนใจส่วนตัว 
8. ความรู้ในแบบเรียนวิชาต่างๆ
9. รวมบทขัดย่อหรือโครงงานที่ผู้อื่นทำไว้
10. การตั้งคำถามของครู
11. การฝึกตั้งคำถามของตนเอง 
12. การทำ Web โครงงาน

โครงงานต่อเนื่อง เพื่อบูรณาการกับกลุ่มสาระผู้อื่น

บทที่ 4    ขั้นตอนการทำโครงงานระดับประถมศึกษา

 • แผนการจัดกิจกรรมโรงงาน
  1. ระยะเริ่มต้นโครงงาน
  2. ระยะการทำโครงงาน
  3. ระยะการเสนอผลการศึกษา
  4. ระยะการพัฒนาโครงงาน
 • ขั้นตอนการทำโครงงาน
  1. ขั้นเลือกหัวข้อของโครงงาน
  2.  ขั้นเขียนเค้าโครงของโครงงาน
  3. ขั้นปฏิบัติตามโครงงาน
  4. ขั้นอภิปรายผลและสรุปผลการทดลอง
  5. ขั้นนำเสนอโครงงาน
  6. ขั้นพัฒนาโครงงาน

บทที่ 5  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานระดับประถมศึกษา

 • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
  1. โครงงานกลุ่มสาระภาษาไทย เรื่อง แม่ของฉัน
  2. โครงงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่งน้ำหนักขยะในโรงเรียน 
  3. โครงงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อิฐบล็อกจากเศษแก้ว  
  4. โครงงานกลุ่มสาระต่างประเทศ (ภาษอังกฤษ) เรื่อง สมุดภาพคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Out Pictionary 
  5. โครงงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง หนองสนมด้วยมือเรา 

  ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมโครงงาน 
  ตัวอย่างเค้าโครงย่อของโครงงานภาษาไทย เรื่อง คำที่สะกดผิดในหนังสือการ์ตูน
  ตัวอย่างโครงงานภาษไทย เรื่อง  คำที่สะกดผิดในหนังสือการ์ตูน
  แผนผังความคิดสรุปประโยชน์ของการทำโครงงาน

บทที่ 6   การเขียนโครงร่างโครงงานและรายงานโครงงาน 

ขั้นตอนการทำโครงงาน 
ขั้นที่ 1 การคิดและการเลือกหัวข้อโครงงาน
ขั้นที่ 2 การวางแผน (โครงร่างของโครงงาน)  

 • ตัวอย่างแบบฟอร์มโครงร่างของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 • ตัวอย่างการเขียนโครงร่างโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 • ตัวอย่างแบบฟอร์มโครงร่างของโครงงานสิ่งประดิษฐ์

ขั้นที่ 3 การดำเนินงาน (ปฏิบัติการโครงงาน)
ขั้นที่ 4 การเขียนรายงานโครงงาน
รูปแบบรายงานโครงงาน 
1. ส่วนประกอบตอนต้นตอนต้นของรายงานโครงงาน 
2. ส่วนเนื้อหาของรายงานโครงงาน
3. ส่วนประกอบตอนท้ายของรายงานโครงงาน

ขั้นที่ 5 การนำเสนอโครงงาน
ขั้นที่ 6 การพัฒนาโครงงาน

บทที่ 7  การประเมินผลโครงงาน                                                                                            

แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลโครงงาน
1. เน้นการประเมินผลโครงงานทั้งระบบ 
2. เน้นการประเมินผู้เรียนในทุกด้าน
3. เน้นการประเมินผลผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการประเมินตามสภาพจริง
4.บทบาทของครูผูสอนกับการประเมินผลโรงงานทั้งระบบ

แบบประเมินผลโครงาน

บทที่ 8   แฟ้มผลงานโรงงานคณิตศาสตร์ (Project Portfolio)

 • ความจริงเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
 • แฟ้มผลงานโครงงานคณิตศาสตร์ (Project Portfolio)
  ตัวอย่างบันทึกร่างโครงงานที่ 1 เรื่อง การสำรวจราคาน้ำมันตามปั้มต่างๆ
  ตัวอย่างการจัดทำแฟ้มผลงานโครงงานที่ 1 เรื่อง การสำรวจราคาน้ำมันตามปั้มต่างๆ
  ตัวอย่างการจัดทำแฟ้มผลงานโครงงานที่ 2 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยง                        ตัวอย่างการบันทึกร่างโครงงานที่ 2 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยง                                  

บทที่ 9  ตัวอย่างโครงงานกลุ่มสาระต่างๆ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

โครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทสำรวจข้อมูล) เรื่อง สถิติผู้มาศึกษาดูงานโรงเรียนวัดดอนทอง
โครงงานภาษาไทย  (ประเภทสำรวจข้อมูล) เรื่อง สำนวนไทยที่เกี่ยวกับสัตว์
โครงงานภาษาอังกฤษ  (ประเภทสำรวจข้อมูล) เรื่อง คำศัพท์ชื่อสัตว์ภาษาอังกฤษที่อยากรู้จัก
โครงงานสุขศึกษา  (ประเภทสำรวจข้อมูล) เรื่อง ยาสีฟันยอดนิยม
โครงงานการงานอาชีพ และเทคโนโลยี (ประเภทสิ่งประดิษฐ์) เรื่อง ดอกบัวจากกล่องนม
โครงงานการเกษตร (ประเภททดลอง) เรื่อง พลูด่างสวยงาม ด้วยน้ำล้างกล่องนม


AKSORNSMART.COM