Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร
Download App Bookpoint
แจ้งชำระเงิน : แจ้งหน้าweb CLICK |
| e-mail : e-shop@aksornsmart.com | โทรศัพท์ : 02 622 2999 โทรสาร : 02 622 1311-8


นวัตกรรมการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย: หน่วยการเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว
ราคา : 260.00 บาท

ประเภทหนังสือ ตำราและวิชาชีพ
ชุดหนังสือ  เสริมสร้างศักยภาพเด็กปฐมวัย
ชื่อหนังสือ นวัตกรรมการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย: หน่วยการเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว
กลุ่มผู้อ่าน 18-60 ปี (นักศึกษาและครูอนุบาล)
Barcode 9789744391926
รหัสสินค้า 8047008
ผู้แต่ง บูรชัย  ศิริมหาสาคร และสุรีภรณ์  ศิริมหาสาคร
ผู้แปล/เรียบเรียง  -
ราคาปก 260
สำนักพิมพ์ บุ๊คพอยท์วิชาการ
ครั้งที่พิมพ์ 1
ปีที่พิมพ์ 2555
หมวดหนังสือ  คู่มือครูและแผนการสอน
 
รายละเอียดหนังสือ
จำนวนหน้า 408
ขนาดรูปเล่ม 5.75x8.25
เนื้อในพิมพ์ 1 สี
ชนิดกระดาษ  กรีนรีด 65 แกรม
วัน /เดือน / ปีที่พิมพ์ ?

นวัตกรรมการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย: หน่วยการเรียนรู้ “ธรรมชาติรอบตัว” ที่ท่านถืออยู่นี้เป็นสื่อนวัตกรรมการสอนเล่มที่ 8 จากทั้งหมด 11 เล่มของหนังสือชุด เสริมสร้างศักยภาพเด็กปฐมวัย ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูใช้เป็น คู่มือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 สาระสำคัญในเล่ม ประกอบด้วย แผนการจัดประสบการณ์รายสัปดาห์ ที่เน้นการบูรณาการ 6 กิจกรรมหลัก เพื่อพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้าน โดยเน้นผู้เรียน เป็นศูนย์กลาง ตามทฤษฎีกระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน (Learning How to Learn ของ David A. Kolb) หน่วยการเรียนรู้ “ธรรมชาติรอบตัว” แบ่งออกเป็น 4 บท ใช้เวลาเรียน บทละ 1 สัปดาห์ ได้แก่ บทที่ 1 เรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต บทที่ 2 เรื่อง กลางวัน กลางคืน บทที่ 3 เรื่องฤดูต่างๆ และบทที่ 4 เรื่องธรรมชาติน่ารู้ ในแต่ละบทของแต่ละสัปดาห์ได้แบ่งเป็นตารางกิจกรรมประจำวัน เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นรายวัน ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ซึ่งนำเสนอ กิจกรรมตัวอย่างการสอนที่เป็นสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ของเด็กไว้อย่างครบถ้วน และหลากหลาย เช่น เพลง เกม คำคล้องจอง นิทาน และใบผลงานกิจกรรมที่ ให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ครูในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้บรรลุผลตามหลักสูตร อย่างมีประสิทธิภาพ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย ชุดนี้ จะใช้เป็นคู่มือครูเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณ บริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด ที่ให้การสนับสนุน จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ครูได้ใช้เป็นแนวทางในการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาที่มีความ สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้เก่ง ดี และมีความสุข ตามเจตนารมณ์ของ การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ
คำนำ
คำชี้แจง
หน่วยการเรียนรู้ “ธรรมชาติรอบตัว”
- แผนผังมโนคติ หน่วยการเรียนรู้ “ธรรมชาติรอบตัว”

บทที่ 1 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
- แนวคิดและแผนผังมโนคติ
- วงล้อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 กิจกรรม
- วงล้อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ 4 ด้าน
- ตารางกิจกรรมรายสัปดาห์
- ตารางกิจกรรมประจำวัน
วันจันทร์ เรื่องที่ 1 ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
วันอังคาร เรื่องที่ 2 ส่วนประกอบของต้นไม้
วันพุธ เรื่องที่ 3 ต้นไม้ให้ประโยชน์
วันพฤหัสบดี เรื่องที่ 4 สัตว์บก สัตว์น้ำ
วันศุกร์ เรื่องที่ 5 ประโยชน์และโทษของสัตว์

บทที่ 2 กลางวัน กลางคืน
- แนวคิดและแผนผังมโนคติ
- วงล้อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 กิจกรรม
- วงล้อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ 4 ด้าน
- ตารางกิจกรรมรายสัปดาห์
- ตารางกิจกรรมประจำวัน
วันจันทร์ เรื่องที่ 1 กลางวัน
วันอังคาร เรื่องที่ 2 รุ้งกินน้ำ
วันพุธ เรื่องที่ 3 กลางคืน
วันพฤหัสบดี เรื่องที่ 4 การเกิดกลางวัน กลางคืน
วันศุกร์ เรื่องที่ 5 ประโยชน์และโทษของแสงแดด

บทที่ 3 ฤดูต่างๆ
- แนวคิดและแผนผังมโนคติ
- วงล้อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 กิจกรรม
- วงล้อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ 4 ด้าน
- ตารางกิจกรรมรายสัปดาห์
- ตารางกิจกรรมประจำวัน
วันจันทร์ เรื่องที่ 1 ฉันรักฤดูฝน
วันอังคาร เรื่องที่ 2 การปฏิบัติตนในฤดูฝน
วันพุธ เรื่องที่ 3 ฉันรักฤดูหนาว
วันพฤหัสบดี เรื่องที่ 4 การปฏิบัติตนในฤดูหนาว
วันศุกร์ เรื่องที่ 5 ฤดูร้อนและการปฏิบัติตน

บทที่ 4 ธรรมชาติน่ารู้
- แนวคิดและแผนผังมโนคติ
- วงล้อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 กิจกรรม
- วงล้อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ 4 ด้าน
- ตารางกิจกรรมรายสัปดาห์
- ตารางกิจกรรมประจำวัน
วันจันทร์ เรื่องที่ 15 ลมจ๋า
วันอังคาร เรื่องที่ 25 ฉันคือน้ำใส
วันพุธ เรื่องที่ 3 ดิน หิน ทราย
วันพฤหัสบดี เรื่องที่ 45 ประโยชน์ของธรรมชาติ
วันศุกร์ เรื่องที่ 55 การอนุรักษ์ธรรมชาติ
บรรณานุกรม
ประวัติผู้เขียน


ติดต่อขอสั่งซื้อสินค้าโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลข 02-960-1799 กด 0

เปิดอ่าน 4522 ครั้ง ล่าสุด 29 กันยายน 2559 01:42:48
 
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม


AKSORNSMART.COM