Download App Bookpoint


นวัตกรรมการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย: หน่วยการเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว
ราคา : 260.00 บาท

ประเภทหนังสือ ตำราและวิชาชีพ
ชุดหนังสือ  เสริมสร้างศักยภาพเด็กปฐมวัย
ชื่อหนังสือ นวัตกรรมการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย: หน่วยการเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว
กลุ่มผู้อ่าน 18-60 ปี (นักศึกษาและครูอนุบาล)
Barcode 9789744391926
รหัสสินค้า 8047008
ผู้แต่ง บูรชัย  ศิริมหาสาคร และสุรีภรณ์  ศิริมหาสาคร
ผู้แปล/เรียบเรียง  -
ราคาปก 260
สำนักพิมพ์ บุ๊คพอยท์วิชาการ
ครั้งที่พิมพ์ 1
ปีที่พิมพ์ 2555
หมวดหนังสือ  คู่มือครูและแผนการสอน
 
รายละเอียดหนังสือ
จำนวนหน้า 408
ขนาดรูปเล่ม 5.75x8.25
เนื้อในพิมพ์ 1 สี
ชนิดกระดาษ  กรีนรีด 65 แกรม
วัน /เดือน / ปีที่พิมพ์ ?

นวัตกรรมการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย: หน่วยการเรียนรู้ “ธรรมชาติรอบตัว” ที่ท่านถืออยู่นี้เป็นสื่อนวัตกรรมการสอนเล่มที่ 8 จากทั้งหมด 11 เล่มของหนังสือชุด เสริมสร้างศักยภาพเด็กปฐมวัย ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูใช้เป็น คู่มือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 สาระสำคัญในเล่ม ประกอบด้วย แผนการจัดประสบการณ์รายสัปดาห์ ที่เน้นการบูรณาการ 6 กิจกรรมหลัก เพื่อพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้าน โดยเน้นผู้เรียน เป็นศูนย์กลาง ตามทฤษฎีกระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน (Learning How to Learn ของ David A. Kolb) หน่วยการเรียนรู้ “ธรรมชาติรอบตัว” แบ่งออกเป็น 4 บท ใช้เวลาเรียน บทละ 1 สัปดาห์ ได้แก่ บทที่ 1 เรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต บทที่ 2 เรื่อง กลางวัน กลางคืน บทที่ 3 เรื่องฤดูต่างๆ และบทที่ 4 เรื่องธรรมชาติน่ารู้ ในแต่ละบทของแต่ละสัปดาห์ได้แบ่งเป็นตารางกิจกรรมประจำวัน เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นรายวัน ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ซึ่งนำเสนอ กิจกรรมตัวอย่างการสอนที่เป็นสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ของเด็กไว้อย่างครบถ้วน และหลากหลาย เช่น เพลง เกม คำคล้องจอง นิทาน และใบผลงานกิจกรรมที่ ให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ครูในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้บรรลุผลตามหลักสูตร อย่างมีประสิทธิภาพ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย ชุดนี้ จะใช้เป็นคู่มือครูเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณ บริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด ที่ให้การสนับสนุน จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ครูได้ใช้เป็นแนวทางในการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาที่มีความ สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้เก่ง ดี และมีความสุข ตามเจตนารมณ์ของ การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ
คำนำ
คำชี้แจง
หน่วยการเรียนรู้ “ธรรมชาติรอบตัว”
- แผนผังมโนคติ หน่วยการเรียนรู้ “ธรรมชาติรอบตัว”

บทที่ 1 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
- แนวคิดและแผนผังมโนคติ
- วงล้อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 กิจกรรม
- วงล้อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ 4 ด้าน
- ตารางกิจกรรมรายสัปดาห์
- ตารางกิจกรรมประจำวัน
วันจันทร์ เรื่องที่ 1 ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
วันอังคาร เรื่องที่ 2 ส่วนประกอบของต้นไม้
วันพุธ เรื่องที่ 3 ต้นไม้ให้ประโยชน์
วันพฤหัสบดี เรื่องที่ 4 สัตว์บก สัตว์น้ำ
วันศุกร์ เรื่องที่ 5 ประโยชน์และโทษของสัตว์

บทที่ 2 กลางวัน กลางคืน
- แนวคิดและแผนผังมโนคติ
- วงล้อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 กิจกรรม
- วงล้อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ 4 ด้าน
- ตารางกิจกรรมรายสัปดาห์
- ตารางกิจกรรมประจำวัน
วันจันทร์ เรื่องที่ 1 กลางวัน
วันอังคาร เรื่องที่ 2 รุ้งกินน้ำ
วันพุธ เรื่องที่ 3 กลางคืน
วันพฤหัสบดี เรื่องที่ 4 การเกิดกลางวัน กลางคืน
วันศุกร์ เรื่องที่ 5 ประโยชน์และโทษของแสงแดด

บทที่ 3 ฤดูต่างๆ
- แนวคิดและแผนผังมโนคติ
- วงล้อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 กิจกรรม
- วงล้อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ 4 ด้าน
- ตารางกิจกรรมรายสัปดาห์
- ตารางกิจกรรมประจำวัน
วันจันทร์ เรื่องที่ 1 ฉันรักฤดูฝน
วันอังคาร เรื่องที่ 2 การปฏิบัติตนในฤดูฝน
วันพุธ เรื่องที่ 3 ฉันรักฤดูหนาว
วันพฤหัสบดี เรื่องที่ 4 การปฏิบัติตนในฤดูหนาว
วันศุกร์ เรื่องที่ 5 ฤดูร้อนและการปฏิบัติตน

บทที่ 4 ธรรมชาติน่ารู้
- แนวคิดและแผนผังมโนคติ
- วงล้อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 กิจกรรม
- วงล้อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ 4 ด้าน
- ตารางกิจกรรมรายสัปดาห์
- ตารางกิจกรรมประจำวัน
วันจันทร์ เรื่องที่ 15 ลมจ๋า
วันอังคาร เรื่องที่ 25 ฉันคือน้ำใส
วันพุธ เรื่องที่ 3 ดิน หิน ทราย
วันพฤหัสบดี เรื่องที่ 45 ประโยชน์ของธรรมชาติ
วันศุกร์ เรื่องที่ 55 การอนุรักษ์ธรรมชาติ
บรรณานุกรม
ประวัติผู้เขียน


ติดต่อขอสั่งซื้อสินค้าโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลข 02-960-1799 กด 0
 เปิดอ่าน 2731 ครั้ง ล่าสุด 27 มกราคม 2558 12:41:21
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม


สินค้าในกลุ่มเดียวกัน


  บาท
BOOKPOINT BESTSELLER