Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร
Download App Bookpoint
แจ้งชำระเงิน : แจ้งหน้าweb CLICK |
| e-mail : e-shop@aksornsmart.com | โทรศัพท์ : 02 622 2999 โทรสาร : 02 622 1311-8
ติดต่อสอบถาม หรือ สั่งซื้อสินค้า ได้ที่ TEL 02-622-2999 หรือ Line ID : Aksornsmart.com | สอบถามการจัดส่ง TEL : 02-622-2999


คู่มือครูและแผนฯ หลักสูตรแกนกลาง วิทยาศาสตร์ ป.3

Share
ราคา : 170.00 บาท
หมวด : หนังสือคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางปี51-วิทยาศาสตร์-ป.1-ป.6

คู่มือครูและแผนฯ หลักสูตรแกนกลาง วิทยาศาสตร์ ป.3
Barocde : 8858649107725
หมวด : คู่มือครูและแผนฯ หลักสูตรแกนกลาง
ราคาปก 170.00
หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ผู้แต่ง : เอกรินทร์ และคณะ
ขนาด : 18 x 25.5 x 1
น้ำหนัก : 550
กองบรรณาธิการ : ผาณิต เกิดโชคชัย ปนัดดา เพิ่มประโยชน์ และศตพร ศักดา
พิมพ์และจัดจำหน่าย : บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
พิมพ์ที่ : บริษัทไทยร่มเกล้า จำกัด

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ออกแบบเป็นหน่วยการเรียนรู้อ้างอิงมาตรฐาน และออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ ฺBackward  Design
ซึ่งเป็นกระบวนทัศน์ของการออกแบบการเรียนการสอนแนวใหม่ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในต่างประเทศ ในหน่วยการเรียนรู้จะนำเสนอรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ แหล่งการเรียนรู้ เครื่องมือและวิธีการวัด ประเมินผล ที่สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ในชั้นเรียน


สารบัญ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตสัมพันธ์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เหมือนใคร
แผนการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตที่รอดมาได้
แผนการเรียนรู้ที่ 3 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
แผนการเรียนรู้ที่ 4 ทรัพยากรในท้องถิ่นฉัน
แผนการเรียนรู้ที่ 5 นักอนุรักษ์ทรัพยากร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วัสดุรอบตัวเรา
แผนการเรียนรู้ที่ 6 สมบัติของวัสดุ
แผนการเรียนรู้ที่ 7 เมื่อวัสดุเปลี่ยนแปลง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
แผนการเรียนรู้ที่ 8 วัตถุกับแรงกระทำ
แผนการเรียนรู้ที่ 9 แรงโน้มถ่วงของโลก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ไฟฟ้าในบ้าน
แผนการเรียนรู้ที่ 10 ไฟฟ้ามาจากไหน
แผนการเรียนรู้ที่ 11 การใช้ไฟฟ้าในบ้าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำและอากาศบนโลก
แผนการเรียนรู้ที่ 12 น้ำเพื่อชีวิต
แผนการเรียนรู้ที่ 13 อากาศรอบตัวเรา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ปรากฏการณ์ของโลก
แผนการเรียนรู้ที่ 14 ปรากฏการณ์บนท้องฟ้า

ภาคผนวก
1.โครงการเสนอแนะ
2.โครงงานวิทยาศาสตร์
3.การทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมาตรฐาน O-NET
4.ความสำคัญและหลักการของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

 ติดต่อขอสั่งซื้อสินค้าโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ : 02-622-2999
 เปิดอ่าน 8853 ครั้ง ล่าสุด 1 ตุลาคม 2559 03:14:00
แนะนำสินค้า

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้อ้างอิงมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง วิทยาศาสตร์ ป.2 เล่มนี้ มีเนื้อหาครบถ้วนตามสาระการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

 • ออกแบบหน่วยความรู้ตามแนวทาง Backword Design และกำหนดเวลาเรียนตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
 • จัดกระบวนการเรียนหลากหลายเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะกระบวนความคิด โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและคุณลักษณะตามมาตรฐานตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
 • มุ่งเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญ 5 ประการแก่ผู้เรียนได้แก่
  • ความสามารถในการสื่อสาร
  • การใช้ทักษะชีวิต
  • การคิด
  • การใช้เทคโนโลยี
  • การแก้ปัญหา  
 • มีหลักการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานตัวชี้วัด เพื่อให้ผู้เรียนสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 • ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 • วัดและประเมินผลทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน เพื่อประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
สินค้าในกลุ่มเดียวกัน

สินค้าหมด คู่มือครูและแผนฯ หลักสูตรแกนกลาง วิทยาศาสตร์ ป.2
  170.00 บาท

คู่มือครูและแผนฯ หลักสูตรแกนกลาง วิทยาศาสตร์ ป.1
  170.00 บาท

คู่มือครูและแผนฯ หลักสูตรแกนกลาง วิทยาศาสตร์ ป.3
  170.00 บาท

คู่มือครูและแผนฯ หลักสูตรแกนกลาง วิทยาศาสตร์ ป.4
  170.00 บาท

คู่มือครูและแผนฯ หลักสูตรแกนกลาง วิทยาศาสตร์ ป.5
  170.00 บาท
BOOKPOINT BESTSELLER