Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร
Download App Bookpoint
ติดต่อสอบถามสินค้า : ขอสั่งซื้อสินค้า : แจ้งการชำระเงิน โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลข TEL: 02-960-1799 กด 0


สินค้าหมด - งดสั่งซื้อ หนังสือแบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก เล่ม 1 รู้จักพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์

Share
ราคา : 190.00 บาท
หนังสือแบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก เล่ม 1 รู้จักพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
BARCODE : 7081018
ราคา 190.00
ผู้เขียน : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล และคณะ
จัดพิมพ์และจัดจำหน่าย : บริษัท โกลบอล เอ็ด จำกัด
Global Ed CO,.LTD


หนังสือแบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก เล่ม 1 รู้จักพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ประกอบการเรียนภาษาไทย ระดับชั้นประถม 1-3 และนักเรียนที่ต้องการเสริมทักษะพื้นฐานภาษาไทยในทุกระดับเป็นสื่อนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะให้นักเรียนได้เรียนรู้ สามารถจดจำ และเขียนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของคำได้อย่างถูกต้อง สามารถจำแนกความแตกต่างของพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ที่มีรูปหรือเสียงที่คล้ายกันนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ( LD : Learning Disabilities) ด้านการอ่านเขียนรวมถึงนักเรียนที่เรียนอ่อนหรือเรียนรู้ช้า สามารถใช้หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนเสริมพัฒนาการ ของเด็กได้เป็นอย่างดี

ในเล่มแบ่งกิจกรรมการฝึกทักษะเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 การอ่าน เขียนพยัญชนะ ประกอบด้วยกิจกรรมการฝึกให้รู้จักและสามารถเขียนพยัญชนะได้อย่างถูกต้อง
ตอนที่ 2 การอ่าน เขียนสระ ประกอบด้วยกิจกรรมการฝึกใหเรู้จักและสามารถเขียนสระได้อย่างถูกต้อง
ตอนที่ 3 การอ่าน เขียนวรรณยุกต์ ประกอบด้วยกิจกรรมการฝึกให้รู้จักและสามารถเขียนวรรณยุกต์ได้อย่างถูกต้อง


สารบัญ
ตอนที่ 1 การอ่าน เขียน พยัญชนะ
กิจกรรมที่ 1 การฝึกให้รู้จักพยัญชนะ
กิจกรรมที่ 2 การสอนให้เขียนโดยใช้สีเป็นตัวกำหนด


ตอนที่ 2 การอ่าน เขียนสระ
กิจกรรมที่ 1 การฝึกให้รู้จักสระ
กิจกรรมที่ 2 การฝึกเขียนสระ


ตอนที่ 3 การอ่าน เขียนวรรณยุกต์
กิจกรรมที่ 1 การฝึกให้รู้จักวรรณยุกต์
กิจกรรมที่ 2 การฝึกเขียนวรรณยุกต์


ติดต่อขอสั่งซื้อสินค้าโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลข 02-960-1799 กด 0
 เปิดอ่าน 111 ครั้ง ล่าสุด 3 มีนาคม 2558 18:04:45
สินค้าในกลุ่มเดียวกัน


  บาท
BOOKPOINT BESTSELLER