Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร
Download App Bookpoint
แจ้งชำระเงิน : แจ้งหน้าweb CLICK |
| e-mail : e-shop@aksornsmart.com | โทรศัพท์ : 02 622 2999 โทรสาร : 02 622 1311-8
ติดต่อสอบถาม หรือ สั่งซื้อสินค้า ได้ที่ TEL 02-622-2999 หรือ Line ID : Aksornsmart.com | สอบถามการจัดส่ง TEL : 02-622-2999


CD-Rom คู่มือการจัดการเรียนรู้ แกนกลาง 51 ประกัน 51 ดนตรี - นาฏศิลป์ ป.5

Share
ราคา : 400.00 บาท

CD คู่มือการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง ปี51 ดนตรี - นาฏศิลป์ ป.5
Barcode : 7475024
ราคาปก : 400.00 
น้ำหนัก : 200 กรัม
หมวด : CD แผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง 51

คู่มือครูและแผนการสอน รายวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของบริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด จัดทำไว้ในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา มีความเป็นเอกภาพและได้มาตรฐานการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักการสำคัญของหลักสูตรแกนกลางฯ โดยจัดทำเป็นหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับ (Backward Design) ที่มุ่งเน้นวิธีการประกันคุณภาพผู้เรียนช่วยให้ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษา สามารถมั่นใจในผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนที่ตรวจสอบได้ และมีหลักฐานยืนยันผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบผู้สอนสามารถนำแผนการสอนฯ เล่มนี้ ไปเป็นคู่มือวางแผนจัดการเรียนรู้ และประกอบการใช้หนังสือเรียนที่ทางบริษัทจัดพิมพ์จำหน่าย เพื่อรองรับการประเมินคงสภาพหรือเลื่อนระดับ คศ. ในด้านคุณภาพการปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ  ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ผู้สอนมีคุณภาพ และสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

สารบัญ
หน้า
* การพัฒนาศักยภาพการคิดของผู้เรียน พิเศษ   1
* จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พิเศษ   7
* แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พิเศษ   9
* แนวทางการประเมินตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน พิเศษ 17
* คำอธิบายรายวิชา  พิเศษ 21
* โครงสร้างรายวิชา  พิเศษ 22
* ตารางโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้  พิเศษ 24
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สนุกกับดนตรี 1-34
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โน้ตดนตรีที่ควรรู้ 35-58
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ขับขานเสียงเพลง 59-89
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บรรเลงเพลงน่าฟัง 90-128
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ดนตรีกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 129-152
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 นาฏศิลป์ไทย มรดกไทย (1) 153-203
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 นาฏศิลป์ไทย มรดกไทย (2) 204-233
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 นาฏศิลป์ไทย ในท้องถิ่น 234-266

รายการหนังสือที่ใช้ด้วยกัน
7475024             CD คู่มือการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง ปี51 ดนตรี - นาฏศิลป์ ป.5 - 400.00 บาท
8858649112200 คู่มือการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง 51 ดนตรี - นาฏศิลป์ ป.5   - 120 บาท
9786162031632 หนังสือเรียน ประกันคุณภาพ 51 ดนตรี - นาฏศิลป์ ป.5  45.00 บาท
8858649109330 หนังสือแบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ดนตรี - นาฏศิลป์ ป.5  42.00 บาท


 ติดต่อขอสั่งซื้อสินค้าโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ : 02-622-2999
 เปิดอ่าน 2119 ครั้ง ล่าสุด 28 กันยายน 2559 10:23:05
สินค้าในกลุ่มเดียวกัน

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ดนตรี - นาฏศิลป์ ป.5
  42.00 บาท

CD-Rom คู่มือการจัดการเรียนรู้ แกนกลาง 51 ประกัน 51 ดนตรี - นาฏศิลป์ ป.5
  400.00 บาท

หนังสือเรียน ดนตรี - นาฏศิลป์ ป.5
  50.00 บาท

คู่มือการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง 51 ดนตรี - นาฏศิลป์ ป.5
  120.00 บาท
BOOKPOINT BESTSELLER