Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร
Download App Bookpoint
แจ้งชำระเงิน : แจ้งหน้าweb CLICK |
| e-mail : e-shop@aksornsmart.com | โทรศัพท์ : 02 622 2999 โทรสาร : 02 622 1311-8
ติดต่อสอบถาม หรือ สั่งซื้อสินค้า ได้ที่ TEL 02-622-2999 หรือ Line ID : Aksornsmart.com | สอบถามการจัดส่ง TEL : 02-622-2999


ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา พิมพ์ครั้งที่ 3/2553

Share
ราคา : 250.00 บาท

หมวด : พัฒนาวิชาชีพครู
ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา พิมพ์ครั้งที่ 3/2553
ผู้เเต่ง : ดร.จันทรานี สงวนนาม
BARCODE : 9789744390906
ISBN : 9789744390905
หมวด : ชุดเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา
น้ำหนัก : 518.00 กรัม
ขนาด :  18.2X23.9 ซม.หนา1.4ซม.
ปีที่พิมพ์ : 2551
พิมพ์ครั้งที่ : 2
จำนวนหน้า : 292

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนตั้งใจเขียนขึ้นจากความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษา เนื้อหาสาระจึงประกอบไปด้วยหลักการและทฤษฎีทางการบริหารที่เป็นสากลและแนวทางปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้ในการบริหาร หนงสือเล่มนี้จึงที่จะใช้เป็นคู่มือในการศึกษาเรียนรู้สำหรับผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโททางการบริหารการศึกษา ตลดอจนผู้ที่สนใจด้านการบิหารการศึกษาทั้งมวล ซึ่งผู้เขียนมั่นใจว่า หนังสือเล่มนี้จะอำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้อ่านได้ตามสมควร ทั้งในเชิงของทฤษฎีและแนวปฏิบัติ

สารบัญ

บทที่ 1 ทฤษฎีและความสำคัญของทฤษฎี

 • ความหมายของทฤษฎี
 • พื้นฐานสำคัญของทฤษฎี
 • แนวคิดในการสร้างทฤษฎี
 • ระบบของทฤษฎี
 • สมมติฐาน
 • เกณฑ์ในการพิจารณาของทฤษฎี
 • เหตุใดจึงจำเป็นต้องศึกษาทฤษฎี
 • ประโยชน์ของทฤษฎี
 • ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับปฏิบัติ
 • ปัญหาของทฤษฎีในการบริหารหารศึกษา

บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารองค์การ

 • ความหมาย
 • ลักษณะเด่นที่เป็นสากลของการบริหาร
 • การบริหารเป็นวิชาชีพ
 • การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์
 • ปัจจัยทางการบริหาร
 • ข้อจำกัดทางการบริหาร
 • ทักษะที่จำเป็นสำหรับการบริหาร
 • กระบวนการบริหาร
 • ปรัชญาทางการบริหาร

บทที่ 3 วิวัฒนาการของทฤษฎีการบริหารองค์การ

 • ยุคที่ 1 ทฤษฎีการบริหารสมัยดั้งเดิม
 • ยุคที่ 2 ทฤษฎีการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์
 • การศึกษาเรื่อง Time and Motion Study
 • แมกซ์ เวเบอร์ กับทฤษฎีองค์การในระดับราชการ
 • ทฤษฎีการบริหารเชิงการจัดการ

บทที่ 4 ยุคที่ 3 ทฤษฎีบริหารองค์การร่วมสมัย

 • การบริหารเชิงมนุษย์สัมพันธ์
 • การทดลองที่เรียกว่า Hawthorne Study
 • เชสเตอร์ ไอ บาร์นาร์ด กับแนวทฤษฎีโครงสร้างขององค์การ
 • เฮอร์เบิร์ต เอ ไซมอน กับกระบวนการตัดสินใจ

บทที่ 5 ยุคที่ 4 ทฤษฎีการบริหารองค์การเชิงพฤติกรรม

 • เคิร์ท เลวิน และยอร์จ โฮแนส์ กับการบริหารตามแนวคิด
 • เรนสิส ลิเคริ์ท กับแนวทฤษฎีหมุนเชื่อมโยง
 • ดักกลาส แมคเกรเกอร์ กับแนวทฤษฎี X ทฤษฎี Y
 • คริส อากีริส กับแนวคิดของการบริหารแบบมีส่วนร่วม
 • แคทซ์และคาห์น กับทฤษฎีการจูงใจและการปฏิบัติตาม
 • แคทซ์และคาห์น กับทฤษฎีโครงสร้างองค์การ
 • ทฤษฎีการบริหารโดยยเน้นสถานการณ์

บทที่ 6 ทฤษฎีระบบ

 • ความเป็นมาทฤษฎีระบบ
 • ความหมาย
 • หลักการและแนวคิดของทฤษฎี
 • รูปแบบของวิธีระบบ
 • รูปแบบของการวิเคราะห์ระบบ
 • ประโยชน์ของการนำวิธีระบบมาใช้ในการแก้ปัญหาการศึกษา
 • การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์

บทที่ 7 สถานศึกษาในฐานะองค์การทางสังคม

 • พลวัตขององค์การทางสังคม
 • ความหมายของระบบสังคม
 • สมมติฐานเบื้องต้นของระบบสังคม
 • องค์ประกอบพื้นฐานของระบบสังคม
 • องค์การรูปนัยในฐานะเป็นระบบสังคม
 • ความสำเร็จของสถานศึกษา
 • เกณฑ์การวัดความสำเร็จขององค์การ
 • การศึกษาวิจัยเกี่ยวข้องกับความสำเร็จของสถานศึกษา

บทที่ 8 งานในหน้าที่ของผู้บริหารการศึกษา

 • ความสำคัญของสถานศึกษา
 • มโนทัศน์ของงานในหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา
 • บทบาทของการเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
 • คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์

บทที่ 9 ขอบข่ายของงานบริหารสถานศึกษา

 • ขอบข่ายของงานบริหารสถานศึกษา
 • การบริหารงานวิชาการ
 • กิจกรรมหลักที่สำคัญของการบริหารงานวิชาการ

บทที่ 10 พฤติกรรมองค์การ

 • การพิจารณาพฤติกรรมองค์การ
 • ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมองค์การ
 • การตัดสินใจ
 • การติดต่อสื่อสาร
 • การแก้ปัญหา

บทที่ 11 แรงจูงใจ

 • ความสำคัญของแรงจูงใจ
 • ความหมายของการจูงใจ
 • ประเภทของการจูงใจ
 • ทฤษฎีการจูงใจ
 • มนุษยสัมพันธ์

บทที่ 12 อำนาจ แหล่งที่มา และกลยุทธ์ในการแสวงหา

 • แนวความคิดทั่วไปอำนาจและความหมาย
 • อำนาจแฝง
 • อำนาจหน้าที่
 • อิทธิพล
 • รูปแบบและหน้าที่ของอำนาจแฝง
 • พื้นฐานของอำนาจกับระดับความพร้อมของบุคคล
 • แหล่งที่มาของอำนาจ
 • กลยุทธ์ในการสร้างอำนาจ


ติดต่อขอสั่งซื้อสินค้าโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ : 02-622-2999
 เปิดอ่าน 6507 ครั้ง ล่าสุด 29 กันยายน 2559 23:53:44
คำนำ
สารบัญ
ข้อมูลทางบรรณานุกรม

บทที่ 1 ทฤษฎีและความสำคัญของทฤษฎี

 • ความหมายของทฤษฎี
 • พื้นฐานสำคัญของทฤษฎี
 • แนวคิดในการสร้างทฤษฎี
 • ระบบของทฤษฎี
 • สมมติฐาน
 • เกณฑ์ในการพิจารณาของทฤษฎี
 • เหตุใดจึงจำเป็นต้องศึกษาทฤษฎี
 • ประโยชน์ของทฤษฎี
 • ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับปฏิบัติ
 • ปัญหาของทฤษฎีในการบริหารหารศึกษา

บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารองค์การ

 • ความหมาย
 • ลักษณะเด่นที่เป็นสากลของการบริหาร
 • การบริหารเป็นวิชาชีพ
 • การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์
 • ปัจจัยทางการบริหาร
 • ข้อจำกัดทางการบริหาร
 • ทักษะที่จำเป็นสำหรับการบริหาร
 • กระบวนการบริหาร
 • ปรัชญาทางการบริหาร

บทที่ 3 วิวัฒนาการของทฤษฎีการบริหารองค์การ

 • ยุคที่ 1 ทฤษฎีการบริหารสมัยดั้งเดิม
 • ยุคที่ 2 ทฤษฎีการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์
 • การศึกษาเรื่อง Time and Motion Study
 • แมกซ์ เวเบอร์ กับทฤษฎีองค์การในระดับราชการ
 • ทฤษฎีการบริหารเชิงการจัดการ

บทที่ 4 ยุคที่ 3 ทฤษฎีบริหารองค์การร่วมสมัย

 • การบริหารเชิงมนุษย์สัมพันธ์
 • การทดลองที่เรียกว่า Hawthorne Study
 • เชสเตอร์ ไอ บาร์นาร์ด กับแนวทฤษฎีโครงสร้างขององค์การ
 • เฮอร์เบิร์ต เอ ไซมอน กับกระบวนการตัดสินใจ

บทที่ 5 ยุคที่ 4 ทฤษฎีการบริหารองค์การเชิงพฤติกรรม

 • เคิร์ท เลวิน และยอร์จ โฮแนส์ กับการบริหารตามแนวคิด
 • เรนสิส ลิเคริ์ท กับแนวทฤษฎีหมุนเชื่อมโยง
 • ดักกลาส แมคเกรเกอร์ กับแนวทฤษฎี X ทฤษฎี Y
 • คริส อากีริส กับแนวคิดของการบริหารแบบมีส่วนร่วม
 • แคทซ์และคาห์น กับทฤษฎีการจูงใจและการปฏิบัติตาม
 • แคทซ์และคาห์น กับทฤษฎีโครงสร้างองค์การ
 • ทฤษฎีการบริหารโดยยเน้นสถานการณ์

บทที่ 6 ทฤษฎีระบบ

 • ความเป็นมาทฤษฎีระบบ
 • ความหมาย
 • หลักการและแนวคิดของทฤษฎี
 • รูปแบบของวิธีระบบ
 • รูปแบบของการวิเคราะห์ระบบ
 • ประโยชน์ของการนำวิธีระบบมาใช้ในการแก้ปัญหาการศึกษา
 • การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์

บทที่ 7 สถานศึกษาในฐานะองค์การทางสังคม

 • พลวัตขององค์การทางสังคม
 • ความหมายของระบบสังคม
 • สมมติฐานเบื้องต้นของระบบสังคม
 • องค์ประกอบพื้นฐานของระบบสังคม
 • องค์การรูปนัยในฐานะเป็นระบบสังคม
 • ความสำเร็จของสถานศึกษา
 • เกณฑ์การวัดความสำเร็จขององค์การ
 • การศึกษาวิจัยเกี่ยวข้องกับความสำเร็จของสถานศึกษา

บทที่ 8 งานในหน้าที่ของผู้บริหารการศึกษา

 • ความสำคัญของสถานศึกษา
 • มโนทัศน์ของงานในหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา
 • บทบาทของการเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
 • คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์

บทที่ 9 ขอบข่ายของงานบริหารสถานศึกษา

 • ขอบข่ายของงานบริหารสถานศึกษา
 • การบริหารงานวิชาการ
 • กิจกรรมหลักที่สำคัญของการบริหารงานวิชาการ

บทที่ 10 พฤติกรรมองค์การ

 • การพิจารณาพฤติกรรมองค์การ
 • ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมองค์การ
 • การตัดสินใจ
 • การติดต่อสื่อสาร
 • การแก้ปัญหา

บทที่ 11 แรงจูงใจ

 • ความสำคัญของแรงจูงใจ
 • ความหมายของการจูงใจ
 • ประเภทของการจูงใจ
 • ทฤษฎีการจูงใจ
 • มนุษยสัมพันธ์

บทที่ 12 อำนาจ แหล่งที่มา และกลยุทธ์ในการแสวงหา

 • แนวความคิดทั่วไปอำนาจและความหมาย
 • อำนาจแฝง
 • อำนาจหน้าที่
 • อิทธิพล
 • รูปแบบและหน้าที่ของอำนาจแฝง
 • พื้นฐานของอำนาจกับระดับความพร้อมของบุคคล
 • แหล่งที่มาของอำนาจ
 • กลยุทธ์ในการสร้างอำนาจ
สินค้าในกลุ่มเดียวกัน


  บาท
BOOKPOINT BESTSELLER