Download App Bookpoint
ติดต่อสอบถามสินค้า : ขอสั่งซื้อสินค้า : แจ้งการชำระเงิน โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลข TEL: 02-960-1799 กด 0


หนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.5

Share
ราคา : 70.00 บาท

หนังสือเรียน สื่อการเรียนรู้ หนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.5
Barcode : 8858649118349
หมวด : มมฐ.หลักสูตรแกนกลาง 51 ดนตรี - นาฏศิลป์

หนังสือเรียน สื่อการเรียนรู้ หนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.5 เล่มนี้ จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับสาระและมารฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในสาระที่ 2 (ดนตรี)และสาระที่3 (นาฏศิลป์) ภายใน หนังสือเรียน สื่อการเรียนรู้ หนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ ดนตรี-นาฏศิลป์  เล่มนี้ นำเสนอการจัดการการเรียนการสอนเป็นหน่วยการเรียนรู้ครบถ้วนตามมาตรฐานตัวชี้วัดชั้นปี และสาระการเรียนรู้แกนกลาง โดยเน้นการออกแบบกิจกรรมให้สัมพันธ์กับธรรมชาติการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระ และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน ในแต่ละหน่วย ผู้เรียนจะได้รับความรู้รวมทั้งฝึกปฎิบัติกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนกระทั่งสามารถจัดทำชิ้นงานเพื่อเก็บเป็นหลักฐานแสดงการบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์ของ สมศ.ติดต่อขอสั่งซื้อสินค้าโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลข 02-960-1799 กด 0
 เปิดอ่าน 4447 ครั้ง ล่าสุด 26 มกราคม 2558 15:19:55
ตัวอย่างหนังสือ
สินค้าในกลุ่มเดียวกัน

หนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.1
  55.00 บาท

หนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.2
  60.00 บาท

หนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.3
  60.00 บาท

หนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.4
  60.00 บาท

หนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.5
  70.00 บาท

หนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.6
  70.00 บาท
BOOKPOINT BESTSELLER