Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร
Download App Bookpoint
แจ้งชำระเงิน : แจ้งหน้าweb CLICK |
| e-mail : e-shop@aksornsmart.com | TEL : 02-960-1799 กด 0
ติดต่อสอบถาม หรือ สั่งซื้อสินค้า ได้ที่ TEL 02-960-1799 ต่อ 112 หรือ Line ID : Aksornsmart.com | สอบถามการจัดส่ง TEL : 02-960-1799 กด 0


คู่มือการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง 51 ดนตรี - นาฎศิลป์ ม.2

Share
ราคา : 150.00 บาท

คู่มือการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง 51 ดนตรี - นาฎศิลป์ ม.2
Barcode : 8858649112354
น้ำหนัก 416
ราคาปก 150.00
จัดทำโดย
ฝ่ายวิชาการ บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด

หนังสือ คู่มือการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง 51 ดนตรี - นาฎศิลป์ ม.2 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งการวัดผลการเรียนรู้ให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของเนื้อหาบทเรียน และสอดคล้องกับรูปแบบการสอนตามหลักสูตรแกนกลางปี 51 ในเล่มได้อธิบายการจัดการเรียนการสอนรายชั่วโมงอย่างละเอียด

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ดนตรีกับสังคมและวัฒนธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทักษะดนตรีไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีสากล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ทักษะดนตรีสากล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ดนตรีกับอาชีพทางด้านดนตรี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนาฏศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การแสดงนาฏศิลป์ไทยมาตรฐาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการละคร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การแสดงละคร
- การวัดและประเมินผล
- คู่คิดครูติดต่อขอสั่งซื้อสินค้าโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลข 02-960-1799 กด 0
 เปิดอ่าน 4915 ครั้ง ล่าสุด 4 พฤษภาคม 2559 05:00:56
ตัวอย่างหนังสือ
สินค้าในกลุ่มเดียวกัน


  บาท
BOOKPOINT BESTSELLER