Download App Bookpoint
ติดต่อสอบถามสินค้า : ขอสั่งซื้อสินค้า : แจ้งการชำระเงิน โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลข TEL: 02-960-1799 กด 0


คู่มือการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง 51 ดนตรี - นาฎศิลป์ ม.2

Share
ราคา : 150.00 บาท

คู่มือการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง 51 ดนตรี - นาฎศิลป์ ม.2
Barcode : 8858649112354
น้ำหนัก 416
ราคาปก 150.00
จัดทำโดย
ฝ่ายวิชาการ บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด

หนังสือ คู่มือการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง 51 ดนตรี - นาฎศิลป์ ม.2 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งการวัดผลการเรียนรู้ให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของเนื้อหาบทเรียน และสอดคล้องกับรูปแบบการสอนตามหลักสูตรแกนกลางปี 51 ในเล่มได้อธิบายการจัดการเรียนการสอนรายชั่วโมงอย่างละเอียด

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ดนตรีกับสังคมและวัฒนธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทักษะดนตรีไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีสากล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ทักษะดนตรีสากล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ดนตรีกับอาชีพทางด้านดนตรี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนาฏศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การแสดงนาฏศิลป์ไทยมาตรฐาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการละคร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การแสดงละคร
- การวัดและประเมินผล
- คู่คิดครูติดต่อขอสั่งซื้อสินค้าโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลข 02-960-1799 กด 0
 เปิดอ่าน 4404 ครั้ง ล่าสุด 26 มกราคม 2558 23:23:08
ตัวอย่างหนังสือ
สินค้าในกลุ่มเดียวกัน


  บาท
BOOKPOINT BESTSELLER