Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร
Download App Bookpoint
ติดต่อสอบถามสินค้า : ขอสั่งซื้อสินค้า : แจ้งการชำระเงิน โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลข TEL: 02-960-1799 กด 0


คู่มือการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.2

Share
ราคา : 100.00 บาท

คู่มือการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.2
Barcode : 8858649112378
น้ำหนัก 314
ราคาปก 100.00

คู่มือการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางปี 51  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.2 พิมพ์ครั้งที่ 1   เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งการวัดผลการเรียนรู้ให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของเนื้อหาบทเรียน และสอดคล้องกับรูปแบบการสอนตามหลักสูตรแกนกลางปี 51 ในเล่มได้อธิบายการจัดการเรียนการสอนรายชั่วโมงอย่างละเอียด

สารบัญ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้
แผนการเรียนรู้ที่ 1 ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์
แผนการเรียนรู้ที่ 2 การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสื่อสารข้อมูลและเครืออข่ายคอมพิวเตอร์
แผนการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล
แผนการเรียนรู้ที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
แผนการเรียนรู้ที่ 3 เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อินเทอรฺเน็ตและการใช้งาน
แผนการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต
แผนการเรียนรู้ที่ 2 การใช้บริการต่างๆ ของอินเทอร์เน็ต
แผนการเรียนรู้ที่ 3 การใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการเรียนรู้ที่ 1 กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการเรียนรู้ที่ 2 การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ 1
แผนการเรียนรู้ที่ 3 การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ 2

การวัดและประเมินผล
คู่คิดครู

 ติดต่อขอสั่งซื้อสินค้าโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลข 02-960-1799 กด 0
 เปิดอ่าน 4153 ครั้ง ล่าสุด 31 มีนาคม 2558 05:59:14
ตัวอย่างหนังสือ
สินค้าในกลุ่มเดียวกัน


  บาท
BOOKPOINT BESTSELLER