Download App Bookpoint
ติดต่อสอบถามสินค้า : ขอสั่งซื้อสินค้า : แจ้งการชำระเงิน โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลข TEL: 02-960-1799 กด 0


คู่มืการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง 51 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2

Share
ราคา : 120.00 บาท

คู่มืการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง 51 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2
Barcode : 8858649112101
น้ำหนัก 332
ราคาปก 120.00

คู่มือการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางปี 51 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2  พิมพ์ครั้งที่ 1   เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งการวัดผลการเรียนรู้ให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของเนื้อหาบทเรียน และสอดคล้องกับรูปแบบการสอนตามหลักสูตรแกนกลางปี 51 ในเล่มได้อธิบายการจัดการเรียนการสอนรายชั่วโมง

อย่างละเอียด

สารบัญ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานบ้าน
แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้งานบ้าน
แผนการเรียนรู้ที่ 2 ชุดสวยสะอาดตา
แผนการเรียนรู้ที่ 3 แม่ครัวตัวน้อย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 งานเกษตร
แผนการเรียนรู้ที่ 1 เครื่องมือเกษตรน่าใช้
แผนการเรียนรู้ที่ 2 พื้นฐานงานเกษตร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานช่าง งานประดิษฐ์
แผนการเรียนรู้ที่ 1 ฉันรักงานช่าง 1
แผนการเรียนรู้ที่ 2 ฉันรักงานช่าง 2
แผนการเรียนรู้ที่ 3 รู้จักคิด ประดิษฐ์ได้ 1
แผนการเรียนรู้ที่ 4 รู้จักคิด ประดิษฐ์ได้ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ข้อมูลและคอมพิวเตอร์
แผนการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลรอบตัวเรา
แผนการเรียนรู้ที่ 2 คอมพิวเตอร์แสนกล 1
แผนการเรียนรู้ที่ 3 คอมพิวเตอร์แสนกล 2


การวัดและประเมินผล
คู่คิดครู

 ติดต่อขอสั่งซื้อสินค้าโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลข 02-960-1799 กด 0
 เปิดอ่าน 3114 ครั้ง ล่าสุด 31 มกราคม 2558 15:30:12
ตัวอย่างหนังสือ
สินค้าในกลุ่มเดียวกัน


  บาท
BOOKPOINT BESTSELLER