BOOKPOINT.CO.TH ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายการ์ตูนความรู้ การ์ตูนอิงหลักสูตร นิทานภาพ และหนังสือเสริมสาระมากมาย BOOKPOINT.CO.TH ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายการ์ตูนความรู้ การ์ตูนอิงหลักสูตร นิทานภาพ และหนังสือเสริมสาระมากมาย BOOKPOINT.CO.TH ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายการ์ตูนความรู้ การ์ตูนอิงหลักสูตร นิทานภาพ และหนังสือเสริมสาระมากมาย BOOKPOINT.CO.TH ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายการ์ตูนความรู้ การ์ตูนอิงหลักสูตร นิทานภาพ และหนังสือเสริมสาระมากมาย BOOKPOINT.CO.TH ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายการ์ตูนความรู้ การ์ตูนอิงหลักสูตร นิทานภาพ และหนังสือเสริมสาระมากมาย BOOKPOINT.CO.TH ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายการ์ตูนความรู้ การ์ตูนอิงหลักสูตร นิทานภาพ และหนังสือเสริมสาระมากมาย BOOKPOINT.CO.TH ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายการ์ตูนความรู้ การ์ตูนอิงหลักสูตร นิทานภาพ และหนังสือเสริมสาระมากมาย BOOKPOINT.CO.TH ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายการ์ตูนความรู้ การ์ตูนอิงหลักสูตร นิทานภาพ และหนังสือเสริมสาระมากมาย BOOKPOINT.CO.TH ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายการ์ตูนความรู้ การ์ตูนอิงหลักสูตร นิทานภาพ และหนังสือเสริมสาระมากมาย BOOKPOINT.CO.TH ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายการ์ตูนความรู้ การ์ตูนอิงหลักสูตร นิทานภาพ และหนังสือเสริมสาระมากมาย BOOKPOINT.CO.TH ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายการ์ตูนความรู้ การ์ตูนอิงหลักสูตร นิทานภาพ และหนังสือเสริมสาระมากมาย BOOKPOINT.CO.TH ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายการ์ตูนความรู้ การ์ตูนอิงหลักสูตร นิทานภาพ และหนังสือเสริมสาระมากมาย BOOKPOINT.CO.TH ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายการ์ตูนความรู้ การ์ตูนอิงหลักสูตร นิทานภาพ และหนังสือเสริมสาระมากมาย BOOKPOINT.CO.TH ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายการ์ตูนความรู้ การ์ตูนอิงหลักสูตร นิทานภาพ และหนังสือเสริมสาระมากมาย BOOKPOINT.CO.TH ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายการ์ตูนความรู้ การ์ตูนอิงหลักสูตร นิทานภาพ และหนังสือเสริมสาระมากมาย BOOKPOINT.CO.TH ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายการ์ตูนความรู้ การ์ตูนอิงหลักสูตร นิทานภาพ และหนังสือเสริมสาระมากมาย BOOKPOINT.CO.TH ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายการ์ตูนความรู้ การ์ตูนอิงหลักสูตร นิทานภาพ และหนังสือเสริมสาระมากมาย BOOKPOINT.CO.TH ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายการ์ตูนความรู้ การ์ตูนอิงหลักสูตร นิทานภาพ และหนังสือเสริมสาระมากมาย BOOKPOINT.CO.TH ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายการ์ตูนความรู้ การ์ตูนอิงหลักสูตร นิทานภาพ และหนังสือเสริมสาระมากมาย BOOKPOINT.CO.TH ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายการ์ตูนความรู้ การ์ตูนอิงหลักสูตร นิทานภาพ และหนังสือเสริมสาระมากมาย
Download App Bookpoint
ติดต่อสอบถามสินค้า : ขอสั่งซื้อสินค้า : แจ้งการชำระเงิน โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลข TEL: 02-960-1799 กด 0


หนังสือเรียน อญ.51 คณิตศาสตร์ ป.1
ราคา 95.00 บาท | [ ดูตัวอย่างการสั่งซื้อ] [เงื่อนไขการสั่งซื้อ] [คำถามที่ลูกค้าอยากรู้]
ลด10%
สมาชิกทั่วไป 85.50 บาท
Untitled Document หนังสือเรียน อญ.51 คณิตศาสตร์ ป.1 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พศ.2551
Barocde :  9786162030345 
ราคา 95.00 
หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.1
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้แต่ง/แปล: นายนิติกร ระดม และคณะ
ปีที่พิมพ์: 2553
ขนาด: 18.4x25.4 cm.
จำนวนหน้า: 256 หน้า
หมวด : หนังสือเรียน อญ.51 คณิตศาสตร์
หมวด : หนังสือเรียนประถมศึกษา-คณิตศาสตร์

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยดำเนินการจัดทำให้สอดคล้องตามกรอบของหลักสูตร ส่งเสริมกระบวนการคิด การสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา ความสามารถในการสื่อสาร การตัดสินใจ การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและมีค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม หนังสือเล่มนี้ ประกอบไปด้วย 15 หน่วยการเรีย แต่ละหน่วยประกอบด้วย 1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย กำหนดระดับความรู่ ความสามารถของผู้เรียน ว่าเมื่อเรียนจบแล้วต้องบรรลุตามมาตรฐานตัวชี้วัดอะไรบ้าง 2.เนื้อหา ถูกออกแบบมาให้สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 3.กิจกรรมฝึกทักษะ ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะประจำหน่วย หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่อำนวยประโยชน์ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์

สารบัญ
สารบัญ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวน 1 ถึง 10 และ 0 - แผนการเรียนรู้ที่ 1 จำนวน 1 ถึง 10 และ 0
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 - แผนการเรียนรู้ที่ 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9 - แผนการเรียนรู้ที่ 3 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 จำนวน 11 ถึง 20 - แผนการเรียนรู้ที่ 4 จำนวน 11 ถึง 20
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การบวกลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 - แผนการเรียนรู้ที่ 5 การบวกลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การวัดความยาว - แผนการเรียนรู้ที่ 6 การวัดความยาว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การชั่งและการตวง - แผนการเรียนรู้ที่ 7 การชั่งและการตวง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 จำนวน 21 ถึง 100 - แผนการเรียนรู้ที่ 8 จำนวน 21 ถึง 100
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต - แผนการเรียนรู้ที่ 9 การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 แบบรูปและความสัมพันธ์ - แผนการเรียนรู้ที่ 10 แบบรูปและความสัมพันธ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เวลา - แผนการเรียนรู้ที่ 11 เวลา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 - แผนการเรียนรู้ที่ 12 การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 การบวกลบระคน - แผนการเรียนรู้ที่ 13 การบวกลบระคน

แนะนำหนังสือเสริมทักษะตรงตามหลักสูตรการเรียนรู้
ที่ตรงกับหนังสือเรียนนี้ และสามารถใช้ประกอบการเรียนและเสริมการเรียนรู้ได้


ชุด รู้คณิต คิดเป็น การชั่งตวงวัด เมตร หน่วยวัดจากเส้นรอบโลก
ใช้ประกอบการเรียน วิชาคณิตศาสตร์
ป. 1 - คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การวัดความยาว
ป. 2 - คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การวัดความยาว

ชุด รู้คณิต คิดเป็น การชั่งตวงวัด กิโลกรัม ชั่งน้ำหนักสารพัน
ใช้ประกอบการเรียน วิชาคณิตศาสตร์
ป. 1 - คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 - การชั่งและการตวง
ป. 2 - คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 - การชั่ง
ป. 3 - คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 - การชั่ง
ป. 4 - คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 - การชั่ง

ชุด รู้คณิต คิดเป็น การชั่งตวงวัด หน่วยเวลา แบ่งหาวันคืน
ใช้ประกอบการเรียน วิชาคณิตศาสตร์
ป. 1 - คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 เวลา
ป. 2 - คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เวลา
ป. 3 - คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เวลา
ป. 4 - คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 เวลาติดต่อขอสั่งซื้อสินค้าโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลข 02-960-1799 กด 0
 เปิดอ่าน 5057 ครั้ง ล่าสุด 24 ตุลาคม 2557 18:56:52
ตัวอย่างหนังสือ
สินค้าในกลุ่มเดียวกัน


  บาท

หมด
  85.00 บาท

ชุด รู้คณิต คิดเป็น เมตร หน่วยวัดจากเส้นรอบโลก
  85.00 บาท

ชุด รู้คณิต คิดเป็น มิลลิเมตร เต็มเติมวัดละเอียด
  85.00 บาท

ชุด รู้คณิต คิดเป็น เซต รหัสลับหาวีรบุรุษ
  85.00 บาท

ชุด รู้คณิต คิดเป็น หน่วยเวลา แบ่งหาวันคืน
  85.00 บาท

ชุด รู้คณิต คิดเป็น ลูกบาศก์ วัดปริมาตรน้ำแข็ง
  85.00 บาท

ชุด รู้คณิต คิดเป็น กิโลกรัม ชั่งน้ำหนักสารพัน
  85.00 บาท

ชุด รู้คณิต คิดเป็น กำไร เงินเพิ่มลิงขายหมวก
  85.00 บาท

ชุด รู้คณิต คิดเป็น ความจุ บอกปริมาตรการตวง
  85.00 บาท

ชุด รู้คณิต คิดเป็น จริงเท็จ ตรรกะคณิตคิดสนุก
  85.00 บาท

ชุด รู้คณิต คิดเป็น พื้นที่ คำนวณสร้างสวนสัตว์
  85.00 บาท

ชุด ความรู้คู่วัยเยาว์ ชั่ง ตวง วัด มนตร์วิเศษสารพัดนึก
  90.00 บาท
สนใจสินค้า : แจ้งปัญหาบริการ : ติดต่อสอบถาม ได้ที่หมายเลข 08 3988 3476/TEL : 08 3988 3476
อาคารบุ๊คพอยท์ เมืองทองธานี
497 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2960 1799, 0 2583 5425 โทรสารอัตโนมัติ 0 2960 1795

แผนกธุรกิจออนไลน์ : 08 3988 3476 | e-shop@bookpoint.co.th
แผนกค้าส่ง และจัดจำหน่าย : 0 2960 1799 ต่อ 115 | sales@bookpoint.co.th