Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร
Download App Bookpoint
แจ้งชำระเงิน : แจ้งหน้าweb CLICK |
| e-mail : e-shop@aksornsmart.com | โทรศัพท์ : 02 622 2999 โทรสาร : 02 622 1311-8
ติดต่อสอบถาม หรือ สั่งซื้อสินค้า ได้ที่ TEL 02-622-2999 หรือ Line ID : Aksornsmart.com | สอบถามการจัดส่ง TEL : 02-622-2999


หนังสือเรียน อญ.51 คณิตศาสตร์ ป.1

Share
ราคา : 99.00 บาท
Untitled Document หนังสือเรียน อญ.51 คณิตศาสตร์ ป.1 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พศ.2551
Barocde :  9786162035302
ราคา 99.00 
หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.1
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้แต่ง/แปล: นายนิติกร ระดม และคณะ
ปีที่พิมพ์: 2553
ขนาด: 18.4x25.4 cm.
จำนวนหน้า: 256 หน้า
หมวด : หนังสือเรียน อญ.51 คณิตศาสตร์
หมวด : หนังสือเรียนประถมศึกษา-คณิตศาสตร์

 

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยดำเนินการจัดทำให้สอดคล้องตามกรอบของหลักสูตร ส่งเสริมกระบวนการคิด การสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา ความสามารถในการสื่อสาร การตัดสินใจ การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและมีค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม หนังสือเล่มนี้ ประกอบไปด้วย 15 หน่วยการเรีย แต่ละหน่วยประกอบด้วย 1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย กำหนดระดับความรู่ ความสามารถของผู้เรียน ว่าเมื่อเรียนจบแล้วต้องบรรลุตามมาตรฐานตัวชี้วัดอะไรบ้าง 2.เนื้อหา ถูกออกแบบมาให้สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 3.กิจกรรมฝึกทักษะ ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะประจำหน่วย หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่อำนวยประโยชน์ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์

สารบัญ
สารบัญ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวน 1 ถึง 10 และ 0 - แผนการเรียนรู้ที่ 1 จำนวน 1 ถึง 10 และ 0
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 - แผนการเรียนรู้ที่ 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9 - แผนการเรียนรู้ที่ 3 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 จำนวน 11 ถึง 20 - แผนการเรียนรู้ที่ 4 จำนวน 11 ถึง 20
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การบวกลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 - แผนการเรียนรู้ที่ 5 การบวกลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การวัดความยาว - แผนการเรียนรู้ที่ 6 การวัดความยาว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การชั่งและการตวง - แผนการเรียนรู้ที่ 7 การชั่งและการตวง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 จำนวน 21 ถึง 100 - แผนการเรียนรู้ที่ 8 จำนวน 21 ถึง 100
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต - แผนการเรียนรู้ที่ 9 การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 แบบรูปและความสัมพันธ์ - แผนการเรียนรู้ที่ 10 แบบรูปและความสัมพันธ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เวลา - แผนการเรียนรู้ที่ 11 เวลา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 - แผนการเรียนรู้ที่ 12 การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 การบวกลบระคน - แผนการเรียนรู้ที่ 13 การบวกลบระคน

แนะนำหนังสือเสริมทักษะตรงตามหลักสูตรการเรียนรู้
ที่ตรงกับหนังสือเรียนนี้ และสามารถใช้ประกอบการเรียนและเสริมการเรียนรู้ได้


ชุด รู้คณิต คิดเป็น การชั่งตวงวัด เมตร หน่วยวัดจากเส้นรอบโลก
ใช้ประกอบการเรียน วิชาคณิตศาสตร์
ป. 1 - คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การวัดความยาว
ป. 2 - คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การวัดความยาว

ชุด รู้คณิต คิดเป็น การชั่งตวงวัด กิโลกรัม ชั่งน้ำหนักสารพัน
ใช้ประกอบการเรียน วิชาคณิตศาสตร์
ป. 1 - คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 - การชั่งและการตวง
ป. 2 - คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 - การชั่ง
ป. 3 - คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 - การชั่ง
ป. 4 - คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 - การชั่ง

ชุด รู้คณิต คิดเป็น การชั่งตวงวัด หน่วยเวลา แบ่งหาวันคืน
ใช้ประกอบการเรียน วิชาคณิตศาสตร์
ป. 1 - คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 เวลา
ป. 2 - คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เวลา
ป. 3 - คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เวลา
ป. 4 - คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 เวลาติดต่อขอสั่งซื้อสินค้าโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ : 02-622-2999
 เปิดอ่าน 7983 ครั้ง ล่าสุด 1 ตุลาคม 2559 13:57:03
ตัวอย่างหนังสือ
สินค้าในกลุ่มเดียวกัน


  บาท
BOOKPOINT BESTSELLER