Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร
Download App Bookpoint
แจ้งชำระเงิน : แจ้งหน้าweb CLICK |
| e-mail : e-shop@aksornsmart.com | โทรศัพท์ : 02 622 2999 โทรสาร : 02 622 1311-8
ติดต่อสอบถาม หรือ สั่งซื้อสินค้า ได้ที่ TEL 02-622-2999 หรือ Line ID : Aksornsmart.com | สอบถามการจัดส่ง TEL : 02-622-2999


หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4

Share
ราคา : 74.00 บาท
หมวด : หนังสือเรียนประถมศึกษา-สุขศึกษา
หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4
Barcode : 9786162034503
หนังสือเรียน อญ. ปี 51
ผู้แต่ง นางวริศรา ทับพร
ผู้เรียบเรียง นายชูชาติ รอดถาวร นายภาสกร บุญนิยม
พิมพ์ : ครั้งที่ 1 / 2552
จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดย บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด
ราคา 69.00
หมวด : หนังสือเรียนประกันคุณภาพ
หมวด : หนังสือเรียน หลักสูตร 51 สุขศึกษา
หมวด : หนังสือเรียนประถมศึกษา-สุขศึกษา

หนังสือเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4 เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรังประกอบการเรียนการสอนในชันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยดำเนินการจัดทำให้สอดคล้องตามกรอบของหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ.2551 ทุกประการ ส่งเสริมกระบวนการคิด การสืบเสาะหาความรู้ การแก้ไขปัญหา ความสามารถในการสื่อสาร การตัดสินใจ การนำไปใช้ในชีวิต ประจำวัด ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ในการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพ มีค่านิยมที่ดี และมีทักษะการปฏิบัติด้านสุขภาพและสมรรถภาพจนเป็นนิสัย หนังสือเรียนเล่มนี้ ประกอบด้วย 6 หน่วย ในแต่ละหน่วยประกอบด้วยบทย่อยๆ คือ 1.เป้าหมายการเรียนรู้ประจำหน่วย 2.สาระสำคัญ 3. เนื้อหา 4. กิจกรรมซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมนำสู่บทเรียน กิจกรรมการเรียนรู้

 ติดต่อขอสั่งซื้อสินค้าโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ : 02-622-2999
 เปิดอ่าน 6646 ครั้ง ล่าสุด 28 กันยายน 2559 22:18:56
ตัวอย่างหนังสือ
สินค้าในกลุ่มเดียวกัน


  บาท
BOOKPOINT BESTSELLER