Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร
Download App Bookpoint
แจ้งชำระเงิน : แจ้งหน้าweb CLICK |
| e-mail : e-shop@aksornsmart.com | TEL : 02-960-1799 กด 0
ติดต่อสอบถาม หรือ สั่งซื้อสินค้า ได้ที่ TEL 02-960-1799 ต่อ 112 หรือ Line ID : Aksornsmart.com | สอบถามการจัดส่ง TEL : 02-960-1799 กด 0


หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4

Share
ราคา : 74.00 บาท
หมวด : หนังสือเรียนประถมศึกษา-สุขศึกษา
หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4
Barcode : 9786162034503
หนังสือเรียน อญ. ปี 51
ผู้แต่ง นางวริศรา ทับพร
ผู้เรียบเรียง นายชูชาติ รอดถาวร นายภาสกร บุญนิยม
พิมพ์ : ครั้งที่ 1 / 2552
จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดย บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด
ราคา 69.00
หมวด : หนังสือเรียนประกันคุณภาพ
หมวด : หนังสือเรียน หลักสูตร 51 สุขศึกษา
หมวด : หนังสือเรียนประถมศึกษา-สุขศึกษา

หนังสือเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4 เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรังประกอบการเรียนการสอนในชันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยดำเนินการจัดทำให้สอดคล้องตามกรอบของหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ.2551 ทุกประการ ส่งเสริมกระบวนการคิด การสืบเสาะหาความรู้ การแก้ไขปัญหา ความสามารถในการสื่อสาร การตัดสินใจ การนำไปใช้ในชีวิต ประจำวัด ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ในการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพ มีค่านิยมที่ดี และมีทักษะการปฏิบัติด้านสุขภาพและสมรรถภาพจนเป็นนิสัย หนังสือเรียนเล่มนี้ ประกอบด้วย 6 หน่วย ในแต่ละหน่วยประกอบด้วยบทย่อยๆ คือ 1.เป้าหมายการเรียนรู้ประจำหน่วย 2.สาระสำคัญ 3. เนื้อหา 4. กิจกรรมซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมนำสู่บทเรียน กิจกรรมการเรียนรู้

 ติดต่อขอสั่งซื้อสินค้าโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลข 02-960-1799 กด 0
 เปิดอ่าน 6350 ครั้ง ล่าสุด 25 พฤษภาคม 2559 19:58:54
ตัวอย่างหนังสือ
สินค้าในกลุ่มเดียวกัน


  บาท
BOOKPOINT BESTSELLER