Download App Bookpoint
ติดต่อสอบถามสินค้า : ขอสั่งซื้อสินค้า : แจ้งการชำระเงิน โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลข TEL: 02-960-1799 กด 0


หนังสือเรียน ประกันคุณภาพ 51 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4

Share
ราคา : 74.00 บาท
หมวด : หนังสือเรียนประถมศึกษา-สุขศึกษา

หนังสือเรียน อญ.51 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4 
Barcode : 9786162030574
หนังสือเรียน อญ. ปี 51
ผู้แต่ง นางวริศรา ทับพร
ผู้เรียบเรียง นายชูชาติ รอดถาวร นายภาสกร บุญนิยม
พิมพ์ : ครั้งที่ 1 / 2552
จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดย บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด
ราคา 69.00
หมวด : หนังสือเรียนประกันคุณภาพ
หมวด : หนังสือเรียน หลักสูตร 51 สุขศึกษา
หมวด : หนังสือเรียนประถมศึกษา-สุขศึกษา

หนังสือเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4 เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรังประกอบการเรียนการสอนในชันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยดำเนินการจัดทำให้สอดคล้องตามกรอบของหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ.2551 ทุกประการ ส่งเสริมกระบวนการคิด การสืบเสาะหาความรู้ การแก้ไขปัญหา ความสามารถในการสื่อสาร การตัดสินใจ การนำไปใช้ในชีวิต ประจำวัด ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ในการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพ มีค่านิยมที่ดี และมีทักษะการปฏิบัติด้านสุขภาพและสมรรถภาพจนเป็นนิสัย หนังสือเรียนเล่มนี้ ประกอบด้วย 6 หน่วย ในแต่ละหน่วยประกอบด้วยบทย่อยๆ คือ 1.เป้าหมายการเรียนรู้ประจำหน่วย 2.สาระสำคัญ 3. เนื้อหา 4. กิจกรรมซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมนำสู่บทเรียน กิจกรรมการเรียนรู้

 ติดต่อขอสั่งซื้อสินค้าโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลข 02-960-1799 กด 0
 เปิดอ่าน 4783 ครั้ง ล่าสุด 31 มกราคม 2558 20:03:31
ตัวอย่างหนังสือ
สินค้าในกลุ่มเดียวกัน


  บาท
BOOKPOINT BESTSELLER