Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร
Download App Bookpoint
แจ้งชำระเงิน : แจ้งหน้าweb CLICK |
| e-mail : e-shop@aksornsmart.com | TEL : 02-960-1799 กด 0
ติดต่อสอบถาม หรือ สั่งซื้อสินค้า ได้ที่ TEL 02-960-1799 ต่อ 112 หรือ Line ID : Aksornsmart.com | สอบถามการจัดส่ง TEL : 02-960-1799 กด 0


หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.1

Share
ราคา : 85.00 บาท
หมวด : หนังสือเรียนมัธยมศึกษา-สุขศึกษา
หนังสือเรียน อญ.51 สุขศึกษา ม.1  

Barcode : 9786162034305 
หนังสือเรียน อญ. ปี 51
ผู้เรียบเรียง
- รศ.ดร.พรสุข หุ่นนิรันดร์
- รศ.ดร.ประภาเพ็ญ สุวรรณ
- ผศ.ดร.สุรีย์พันธุ์ วรพงศธร
- ดร.อนันต์ มาลารัตน์
บรรณาธิการ
- รศ.ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ
- นายสมเกียริต์ ภู่ระหงษ์
พิมพ์ : ครั้งที่ 1 / 2552
จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดย บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด
ราคา 80.00
หมวด : หนังสือเรียนประกันคุณภาพ
หมวด : หนังสือเรียน หลักสูตร 51 สุขศึกษา
หมวด : หนังสือเรียนมัธยมศึกษา-สุขศึกษา

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ.2551 จะเกี่ยวกับเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่มเกม กีฬาไทย กีฬาสากล การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ การป้องกันโรค ในการจัดทำหนังสือเรียนสุขศึกษาและพลศึกษาของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แต่ละเล่มจะประกอบด้วยหนังสือเรียน พลศึกษา 1 เล่ม และหนังสือเรียนสุขศึกษา 1 เล่ม ซึ่งสถานศึกษาควรใช้คู่กันเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สำหรับหนังสือเรียนสุขศึกษาในเล่มนี้แบ่งออกเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาสาระตรงตามสาระการเรียนรู้แกนกลาง และเอื้อต่อการนำไปใช้จัดการเรียนการสอน โดยในหน้าหน่วยแต่ละหน่วยจะมีตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ระบุไว้ให้ ซึ่งนอกจากจะเรียบเรียงเนื้อหาให้เข้าใจง่ายแล้ว ยังมีการออกแบบจัดหน้าแบบใหม่ เพื่อให้อ่านได้ง่าย สบายตามากขึ้นติดต่อขอสั่งซื้อสินค้าโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลข 02-960-1799 กด 0
 เปิดอ่าน 10473 ครั้ง ล่าสุด 31 พฤษภาคม 2559 14:42:34
ตัวอย่างหนังสือ
สินค้าในกลุ่มเดียวกัน


  บาท
BOOKPOINT BESTSELLER