Download App Bookpoint
ติดต่อสอบถามสินค้า : ขอสั่งซื้อสินค้า : แจ้งการชำระเงิน โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลข TEL: 02-960-1799 กด 0


หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.1

Share
ราคา : 85.00 บาท
หมวด : หนังสือเรียนมัธยมศึกษา-สุขศึกษา

หนังสือเรียน อญ.51 สุขศึกษา ม.1 
Barcode : 9786162034305 
หนังสือเรียน อญ. ปี 51
ผู้เรียบเรียง
- รศ.ดร.พรสุข หุ่นนิรันดร์
- รศ.ดร.ประภาเพ็ญ สุวรรณ
- ผศ.ดร.สุรีย์พันธุ์ วรพงศธร
- ดร.อนันต์ มาลารัตน์
บรรณาธิการ
- รศ.ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ
- นายสมเกียริต์ ภู่ระหงษ์
พิมพ์ : ครั้งที่ 1 / 2552
จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดย บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด
ราคา 80.00
หมวด : หนังสือเรียนประกันคุณภาพ
หมวด : หนังสือเรียน หลักสูตร 51 สุขศึกษา
หมวด : หนังสือเรียนมัธยมศึกษา-สุขศึกษา

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ.2551 จะเกี่ยวกับเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่มเกม กีฬาไทย กีฬาสากล การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ การป้องกันโรค ในการจัดทำหนังสือเรียนสุขศึกษาและพลศึกษาของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แต่ละเล่มจะประกอบด้วยหนังสือเรียน พลศึกษา 1 เล่ม และหนังสือเรียนสุขศึกษา 1 เล่ม ซึ่งสถานศึกษาควรใช้คู่กันเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สำหรับหนังสือเรียนสุขศึกษาในเล่มนี้แบ่งออกเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาสาระตรงตามสาระการเรียนรู้แกนกลาง และเอื้อต่อการนำไปใช้จัดการเรียนการสอน โดยในหน้าหน่วยแต่ละหน่วยจะมีตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ระบุไว้ให้ ซึ่งนอกจากจะเรียบเรียงเนื้อหาให้เข้าใจง่ายแล้ว ยังมีการออกแบบจัดหน้าแบบใหม่ เพื่อให้อ่านได้ง่าย สบายตามากขึ้นติดต่อขอสั่งซื้อสินค้าโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลข 02-960-1799 กด 0
 เปิดอ่าน 8154 ครั้ง ล่าสุด 2 กุมภาพันธ์ 2558 02:38:11
ตัวอย่างหนังสือ
สินค้าในกลุ่มเดียวกัน


  บาท
BOOKPOINT BESTSELLER