Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร Aksornsmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร
Download App Bookpoint
แจ้งชำระเงิน : แจ้งหน้าweb CLICK |
| e-mail : e-shop@aksornsmart.com | โทรศัพท์ : 02 622 2999 โทรสาร : 02 622 1311-8
ติดต่อสอบถาม หรือ สั่งซื้อสินค้า ได้ที่ TEL 02-622-2999 หรือ Line ID : Aksornsmart.com | สอบถามการจัดส่ง TEL : 02-622-2999


นวัตกรรมการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย: หน่วยการเรียนรู้วันสำคัญ

Share
ราคา : 270.00 บาท

ประเภทหนังสือ  ตำราและวิชาชีพ
ชุดหนังสือ   เสริมสร้างศักยภาพเด็กปฐมวัย
ชื่อหนังสือ  นวัตกรรมการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย: หน่วยการเรียนรู้วันสำคัญ
กลุ่มผู้อ่าน  18-60 ปี (นักศึกษาและครูอนุบาล)
Barcode  9789744391919
รหัสสินค้า  8047007
ผู้แต่ง  ศศธร  สุวรรณดิษฐากุล
ผู้แปล/เรียบเรียง   -
ราคาปก  270
สำนักพิมพ์  บุ๊คพอยท์วิชาการ
ครั้งที่พิมพ์  1
ปีที่พิมพ์  2555
หมวดหนังสือ   คู่มือครูและแผนการสอน
 
รายละเอียดหนังสือ
จำนวนหน้า  432
ขนาดรูปเล่ม  5.75x8.25
เนื้อในพิมพ์  1 สี
ชนิดกระดาษ   กรีนรีด 65 แกรม

นวัตกรรมการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย: หน่วยการเรียนรู้ “วันสำคัญ” ที่ท่านถืออยู่นี้ เป็นสื่อนวัตกรรมการสอนเล่มที่ 7 จากทั้งหมด 11 เล่ม ของหนังสือชุด เสริมสร้างศักยภาพเด็กปฐมวัย ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูใช้เป็น แนวทำงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย ตรงตามหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 สาระสำคัญในเล่ม ประกอบด้วย แผนการจัดประสบการณ์รายสัปดาห์ ที่เน้นการบูรณาการ7 กิจกรรมหลัก เพื่อพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้านโดยเน้นผู้เรียน เป็นศูนย์กลางตามทฤษฎีกระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน หน่วยการเรียนรู้ “วันสำคัญ” แบ่งออกเป็น 5 บท ใช้เวลาเรียนบทละ 1 สัปดาห์ ได้แก่ บทที่ 1 เรื่องวันสำคัญทำงประเพณีและวัฒนธรรม บทที่ 2 เรื่องวันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ บทที่ 3 เรื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษำ บทที่ 4 เรื่องวันสำคัญเกี่ยวกับพระรำชพิธี และบทที่ 5 เรื่องวันสำคัญเกี่ยวกับ พระมหำกษัตริย์ ในแต่ละบทของแต่ละสัปดาห์ได้แบ่งเป็นตารางกิจกรรมประจำวัน เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นรายวัน ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ซึ่งนำเสนอ กิจกรรมตัวอย่างการสอนที่เป็นสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ของเด็กไว้อย่างครบถ้วน และหลากหลาย เช่น เพลง เกม คำคล้องจอง นิทาน และใบผลงานกิจกรรมที่ ให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ครูในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้บรรลุผลตามหลักสูตร อย่างมีประสิทธิภาพ

สารบัญ
คำนำ
คำชี้แจง
หน่วยการเรียนรู้ “วันสำคัญ”
- แผนผังมโนคติ หน่วยการเรียนรู้ “วันสำคัญ”
บทที่ 1 วันสำคัญทางประเพณีและวัฒนธรรม
- แนวคิดและแผนผังมโนคติ
- วงล้อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7 กิจกรรม
- วงล้อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ 4 ด้าน
- ตารางกิจกรรมรายสัปดาห์
- ตารางกิจกรรมประจำวัน
วันจันทร์ เรื่องที่ 1 วันขึ้นปีใหม่
วันอังคำร เรื่องที่ 2 วันเด็กแห่งชาติ
วันพุธ เรื่องที่ 3  วันสงกรานต์
วันพฤหัสบดี เรื่องที่ 4 วันลอยกระทง
วันศุกร์ เรื่องที่ 5 ทบทวนบทที่ 1
- ภำคผนวกบทที่ 1

บทที่ 2 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
- แนวคิดและแผนผังมโนคติ
- วงล้อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7 กิจกรรม
- วงล้อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ 4 ด้าน
- ตารางกิจกรรมรายสัปดาห์
- ตารางกิจกรรมประจำวัน
วันจันทร์ เรื่องที่ 1 วันมาฆบูชา
วันอังคาร เรื่องที่ 2 วันวิสาขบูชา
วันพุธ เรื่องที่ 3 วันอาสาฬหบูชา
วันพฤหัสบดี เรื่องที่ 4 วันเข้าพรรษา
วันศุกร์ เรื่องที่ 5 วันออกพรรษา
- ภาคผนวกบทที่ 2

บทที่ 3 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
- แนวคิดและแผนผังมโนคติ
- วงล้อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7 กิจกรรม
- วงล้อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ 4 ด้าน
- ตารางกิจกรรมรายสัปดาห์
- ตารางกิจกรรมประจำวัน
วันจันทร์ เรื่องที่ 1 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันอังคาร เรื่องที่ 2 วันพ่อแห่งชาติ
วันพุธ เรื่องที่ 3 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
วันพฤหัสบดี เรื่องที่ 4 วันแม่แห่งชาติ
วันศุกร์ เรื่องที่ 5 ทบทวนบทที่ 3
- ภาคผนวกบทที่ 3

บทที่ 4 วันสำคัญเกี่ยวกับพระราชพิธี
- แนวคิดและแผนผังมโนคติ
- วงล้อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7 กิจกรรม
- วงล้อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ 4 ด้าน
- ตารางกิจกรรมรายสัปดาห์
- ตารางกิจกรรมประจำวัน
วันจันทร์ เรื่องที่ 1 วันจักรี
วันอังคาร เรื่องที่ 2 วันฉัตรมงคล
วันพุธ เรื่องที่ 3 วันพืชมงคล
วันพฤหัสบดี เรื่องที่ 4 วันรัฐธรรมนูญ
วันศุกร์ เรื่องที่ 5 ทบทวนบทที่ 4
- ภาคผนวกบทที่ 4

บทที่ 5 วันสำคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
- แนวคิดและแผนผังมโนคติ
- วงล้อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7 กิจกรรม
- วงล้อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ 4 ด้าน
- ตารางกิจกรรมรายสัปดาห์
- ตารางกิจกรรมประจำวัน
วันจันทร์ เรื่องที่ 1 วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันอังคาร เรื่องที่ 2 วันปิยมหาราช
วันพุธ เรื่องที่ 3 วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
วันพฤหัสบดี เรื่องที่ 4 ทบทวนวันสำคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
วันศุกร์ เรื่องที่ 5 ทบทวนวันสำคัญ
- ภาคผนวกบทที่ 5
สมุดบันทึกพฤติกรรมประจำตัวนักเรียน
บรรณานุกรม
ประวัติผู้เขียนติดต่อขอสั่งซื้อสินค้าโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ : 02-622-2999
 เปิดอ่าน 6285 ครั้ง ล่าสุด 26 กันยายน 2559 20:50:20
สินค้าในกลุ่มเดียวกัน


  บาท
BOOKPOINT BESTSELLER