Download App Bookpoint
ติดต่อสอบถามสินค้า : ขอสั่งซื้อสินค้า : แจ้งการชำระเงิน โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลข TEL: 02-960-1799 กด 0


นวัตกรรมการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย: หน่วยการเรียนรู้วันสำคัญ

Share
ราคา : 270.00 บาท

ประเภทหนังสือ  ตำราและวิชาชีพ
ชุดหนังสือ   เสริมสร้างศักยภาพเด็กปฐมวัย
ชื่อหนังสือ  นวัตกรรมการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย: หน่วยการเรียนรู้วันสำคัญ
กลุ่มผู้อ่าน  18-60 ปี (นักศึกษาและครูอนุบาล)
Barcode  9789744391919
รหัสสินค้า  8047007
ผู้แต่ง  ศศธร  สุวรรณดิษฐากุล
ผู้แปล/เรียบเรียง   -
ราคาปก  270
สำนักพิมพ์  บุ๊คพอยท์วิชาการ
ครั้งที่พิมพ์  1
ปีที่พิมพ์  2555
หมวดหนังสือ   คู่มือครูและแผนการสอน
 
รายละเอียดหนังสือ
จำนวนหน้า  432
ขนาดรูปเล่ม  5.75x8.25
เนื้อในพิมพ์  1 สี
ชนิดกระดาษ   กรีนรีด 65 แกรม

นวัตกรรมการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย: หน่วยการเรียนรู้ “วันสำคัญ” ที่ท่านถืออยู่นี้ เป็นสื่อนวัตกรรมการสอนเล่มที่ 7 จากทั้งหมด 11 เล่ม ของหนังสือชุด เสริมสร้างศักยภาพเด็กปฐมวัย ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูใช้เป็น แนวทำงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย ตรงตามหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 สาระสำคัญในเล่ม ประกอบด้วย แผนการจัดประสบการณ์รายสัปดาห์ ที่เน้นการบูรณาการ7 กิจกรรมหลัก เพื่อพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้านโดยเน้นผู้เรียน เป็นศูนย์กลางตามทฤษฎีกระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน หน่วยการเรียนรู้ “วันสำคัญ” แบ่งออกเป็น 5 บท ใช้เวลาเรียนบทละ 1 สัปดาห์ ได้แก่ บทที่ 1 เรื่องวันสำคัญทำงประเพณีและวัฒนธรรม บทที่ 2 เรื่องวันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ บทที่ 3 เรื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษำ บทที่ 4 เรื่องวันสำคัญเกี่ยวกับพระรำชพิธี และบทที่ 5 เรื่องวันสำคัญเกี่ยวกับ พระมหำกษัตริย์ ในแต่ละบทของแต่ละสัปดาห์ได้แบ่งเป็นตารางกิจกรรมประจำวัน เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นรายวัน ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ซึ่งนำเสนอ กิจกรรมตัวอย่างการสอนที่เป็นสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ของเด็กไว้อย่างครบถ้วน และหลากหลาย เช่น เพลง เกม คำคล้องจอง นิทาน และใบผลงานกิจกรรมที่ ให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ครูในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้บรรลุผลตามหลักสูตร อย่างมีประสิทธิภาพ

สารบัญ
คำนำ
คำชี้แจง
หน่วยการเรียนรู้ “วันสำคัญ”
- แผนผังมโนคติ หน่วยการเรียนรู้ “วันสำคัญ”
บทที่ 1 วันสำคัญทางประเพณีและวัฒนธรรม
- แนวคิดและแผนผังมโนคติ
- วงล้อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7 กิจกรรม
- วงล้อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ 4 ด้าน
- ตารางกิจกรรมรายสัปดาห์
- ตารางกิจกรรมประจำวัน
วันจันทร์ เรื่องที่ 1 วันขึ้นปีใหม่
วันอังคำร เรื่องที่ 2 วันเด็กแห่งชาติ
วันพุธ เรื่องที่ 3  วันสงกรานต์
วันพฤหัสบดี เรื่องที่ 4 วันลอยกระทง
วันศุกร์ เรื่องที่ 5 ทบทวนบทที่ 1
- ภำคผนวกบทที่ 1

บทที่ 2 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
- แนวคิดและแผนผังมโนคติ
- วงล้อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7 กิจกรรม
- วงล้อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ 4 ด้าน
- ตารางกิจกรรมรายสัปดาห์
- ตารางกิจกรรมประจำวัน
วันจันทร์ เรื่องที่ 1 วันมาฆบูชา
วันอังคาร เรื่องที่ 2 วันวิสาขบูชา
วันพุธ เรื่องที่ 3 วันอาสาฬหบูชา
วันพฤหัสบดี เรื่องที่ 4 วันเข้าพรรษา
วันศุกร์ เรื่องที่ 5 วันออกพรรษา
- ภาคผนวกบทที่ 2

บทที่ 3 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
- แนวคิดและแผนผังมโนคติ
- วงล้อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7 กิจกรรม
- วงล้อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ 4 ด้าน
- ตารางกิจกรรมรายสัปดาห์
- ตารางกิจกรรมประจำวัน
วันจันทร์ เรื่องที่ 1 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันอังคาร เรื่องที่ 2 วันพ่อแห่งชาติ
วันพุธ เรื่องที่ 3 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
วันพฤหัสบดี เรื่องที่ 4 วันแม่แห่งชาติ
วันศุกร์ เรื่องที่ 5 ทบทวนบทที่ 3
- ภาคผนวกบทที่ 3

บทที่ 4 วันสำคัญเกี่ยวกับพระราชพิธี
- แนวคิดและแผนผังมโนคติ
- วงล้อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7 กิจกรรม
- วงล้อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ 4 ด้าน
- ตารางกิจกรรมรายสัปดาห์
- ตารางกิจกรรมประจำวัน
วันจันทร์ เรื่องที่ 1 วันจักรี
วันอังคาร เรื่องที่ 2 วันฉัตรมงคล
วันพุธ เรื่องที่ 3 วันพืชมงคล
วันพฤหัสบดี เรื่องที่ 4 วันรัฐธรรมนูญ
วันศุกร์ เรื่องที่ 5 ทบทวนบทที่ 4
- ภาคผนวกบทที่ 4

บทที่ 5 วันสำคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
- แนวคิดและแผนผังมโนคติ
- วงล้อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7 กิจกรรม
- วงล้อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ 4 ด้าน
- ตารางกิจกรรมรายสัปดาห์
- ตารางกิจกรรมประจำวัน
วันจันทร์ เรื่องที่ 1 วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันอังคาร เรื่องที่ 2 วันปิยมหาราช
วันพุธ เรื่องที่ 3 วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
วันพฤหัสบดี เรื่องที่ 4 ทบทวนวันสำคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
วันศุกร์ เรื่องที่ 5 ทบทวนวันสำคัญ
- ภาคผนวกบทที่ 5
สมุดบันทึกพฤติกรรมประจำตัวนักเรียน
บรรณานุกรม
ประวัติผู้เขียนติดต่อขอสั่งซื้อสินค้าโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลข 02-960-1799 กด 0
 เปิดอ่าน 3363 ครั้ง ล่าสุด 27 มกราคม 2558 10:21:15
สินค้าในกลุ่มเดียวกัน


  บาท
BOOKPOINT BESTSELLER