ขายหนังสือมากมายหลากหลาย ตลอดวัน ตลอดคืน
 
CD-Rom คู่มือการจัดการเรียนรู้ แกนกลาง 51 อญ.51 ภูมิศาสตร์ ม.2
ราคา 500.00 บาท
แบบเรียน ลด15%
Gold Member 425.00 บาท
VIP Member 425.00 บาท
ลูกค้าจากบูธ 425.00 บาท
สมาชิกรับข่าวสาร 425.00 บาท
สมาชิกทั่วไป 425.00 บาท
ไม่ใช่สมาชิก 425.00 บาท

CD คู่มือการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง ปี51 ภูมิศาสตร์ ม.2
Barcode : 7673020
ราคาปก : 500.00 
น้ำหนัก : 200 กรัม
หมวด : CD แผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง 51

แผนการสอน รายวิชาภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ฉบับอนุญาต)  ของบริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด  จัดทำไว้ในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา มีความเป็นเอกภาพและได้มาตรฐานการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักการสำคัญของหลักสูตรแกนกลางฯ โดยจัดทำเป็นหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับ (Backward Design) ที่มุ่งเน้นวิธีการประกันคุณภาพผู้เรียนช่วยให้ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษา สามารถมั่นใจในผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนที่ตรวจสอบได้ และมีหลักฐานยืนยันผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบผู้สอนสามารถนำแผนการสอนฯ เล่มนี้ ไปเป็นคู่มือวางแผนจัดการเรียนรู้ และประกอบการใช้หนังสือเรียนที่ทางบริษัทจัดพิมพ์จำหน่าย เพื่อรองรับการประเมินคงสภาพหรือเลื่อนระดับ คศ. ในด้านคุณภาพการปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ  ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ผู้สอนมีคุณภาพ และสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

สารบัญ
หน้า
* การพัฒนาศักยภาพการคิดของผู้เรียน
* จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
* แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
* แนวทางการประเมินตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน
* คำอธิบายรายวิชา
* โครงสร้างรายวิชา 
* ตารางโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
*  แผนการเรียนรู้ที่ 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป (1)
*  แผนการเรียนรู้ที่ 1 ที่ตั้งและลักษณะภูมิประเทศ
*  แผนการเรียนรู้ที่ 2 ภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ
*  แผนการเรียนรู้ที่ 3 ประชากร สังคม และวัฒนธรรมของทวีปยุโรป 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป (2)
* แผนการเรียนรู้ที่ 1 ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป
* แผนการเรียนรู้ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภูมิศาสตร์ทวีปแอฟริกา (1)
* แผนการเรียนรู้ที่ 1 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปแอฟริกา 
* แผนการเรียนรู้ที่ 2 ลักษณะทางประชากร สังคม และวัฒนธรรมของทวีปแอฟริกา 
* แผนการเรียนรู้ที่ 3  ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภูมิศาสตร์ทวีปแอฟริกา (2)
* แผนการเรียนรู้ที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา 
* แผนการเรียนรู้ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา 

รายการหนังสือที่ใช้ด้วยกัน
7673020               CD คู่มือการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง ปี51 ภูมิศาสตร์ ม.2 - 500.00 บาท
8858649112323 คู่มือการจัดการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ ม.2 - 120.00  บาท
9786162031304 หนังสือเรียน อญ.51  ภูมิศาสตร์ ม.2 - 54.00  บาท
8858649111753 แบบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ ม.2 - 45.00  บาท

เปิดอ่าน 1373 ครั้ง ล่าสุด 31 มีนาคม 2558 19:33:50
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม


สินค้าในกลุ่มเดียวกัน

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ ม.2
  45.00 บาท

CD-Rom คู่มือการจัดการเรียนรู้ แกนกลาง 51 อญ.51 ภูมิศาสตร์ ม.2
  500.00 บาท

หนังสือเรียน อญ.51 ภูมิศาสตร์ ม.2
  54.00 บาท

คู่มือการจัดการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ ม.2
  120.00 บาท