ขายหนังสือมากมายหลากหลาย ตลอดวัน ตลอดคืน
 
ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา พิมพ์ครั้งที่ 3/2553
ราคา 250.00 บาท
วิชาการ ลด 10%
VIP Member 225.00 บาท
สมาชิกรับข่าวสาร 225.00 บาท
ไม่ใช่สมาชิก 225.00 บาท
ลูกค้าจากบูธ 225.00 บาท
Gold Member 225.00 บาท
สมาชิกทั่วไป 225.00 บาท

หมวด : พัฒนาวิชาชีพครู
ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา พิมพ์ครั้งที่ 3/2553
ผู้เเต่ง : ดร.จันทรานี สงวนนาม
BARCODE : 9789744390906
ISBN : 9789744390905
หมวด : ชุดเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา
น้ำหนัก : 518.00 กรัม
ขนาด :  18.2X23.9 ซม.หนา1.4ซม.
ปีที่พิมพ์ : 2551
พิมพ์ครั้งที่ : 2
จำนวนหน้า : 292

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนตั้งใจเขียนขึ้นจากความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษา เนื้อหาสาระจึงประกอบไปด้วยหลักการและทฤษฎีทางการบริหารที่เป็นสากลและแนวทางปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้ในการบริหาร หนงสือเล่มนี้จึงที่จะใช้เป็นคู่มือในการศึกษาเรียนรู้สำหรับผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโททางการบริหารการศึกษา ตลดอจนผู้ที่สนใจด้านการบิหารการศึกษาทั้งมวล ซึ่งผู้เขียนมั่นใจว่า หนังสือเล่มนี้จะอำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้อ่านได้ตามสมควร ทั้งในเชิงของทฤษฎีและแนวปฏิบัติ

สารบัญ

บทที่ 1 ทฤษฎีและความสำคัญของทฤษฎี

 • ความหมายของทฤษฎี
 • พื้นฐานสำคัญของทฤษฎี
 • แนวคิดในการสร้างทฤษฎี
 • ระบบของทฤษฎี
 • สมมติฐาน
 • เกณฑ์ในการพิจารณาของทฤษฎี
 • เหตุใดจึงจำเป็นต้องศึกษาทฤษฎี
 • ประโยชน์ของทฤษฎี
 • ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับปฏิบัติ
 • ปัญหาของทฤษฎีในการบริหารหารศึกษา

บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารองค์การ

 • ความหมาย
 • ลักษณะเด่นที่เป็นสากลของการบริหาร
 • การบริหารเป็นวิชาชีพ
 • การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์
 • ปัจจัยทางการบริหาร
 • ข้อจำกัดทางการบริหาร
 • ทักษะที่จำเป็นสำหรับการบริหาร
 • กระบวนการบริหาร
 • ปรัชญาทางการบริหาร

บทที่ 3 วิวัฒนาการของทฤษฎีการบริหารองค์การ

 • ยุคที่ 1 ทฤษฎีการบริหารสมัยดั้งเดิม
 • ยุคที่ 2 ทฤษฎีการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์
 • การศึกษาเรื่อง Time and Motion Study
 • แมกซ์ เวเบอร์ กับทฤษฎีองค์การในระดับราชการ
 • ทฤษฎีการบริหารเชิงการจัดการ

บทที่ 4 ยุคที่ 3 ทฤษฎีบริหารองค์การร่วมสมัย

 • การบริหารเชิงมนุษย์สัมพันธ์
 • การทดลองที่เรียกว่า Hawthorne Study
 • เชสเตอร์ ไอ บาร์นาร์ด กับแนวทฤษฎีโครงสร้างขององค์การ
 • เฮอร์เบิร์ต เอ ไซมอน กับกระบวนการตัดสินใจ

บทที่ 5 ยุคที่ 4 ทฤษฎีการบริหารองค์การเชิงพฤติกรรม

 • เคิร์ท เลวิน และยอร์จ โฮแนส์ กับการบริหารตามแนวคิด
 • เรนสิส ลิเคริ์ท กับแนวทฤษฎีหมุนเชื่อมโยง
 • ดักกลาส แมคเกรเกอร์ กับแนวทฤษฎี X ทฤษฎี Y
 • คริส อากีริส กับแนวคิดของการบริหารแบบมีส่วนร่วม
 • แคทซ์และคาห์น กับทฤษฎีการจูงใจและการปฏิบัติตาม
 • แคทซ์และคาห์น กับทฤษฎีโครงสร้างองค์การ
 • ทฤษฎีการบริหารโดยยเน้นสถานการณ์

บทที่ 6 ทฤษฎีระบบ

 • ความเป็นมาทฤษฎีระบบ
 • ความหมาย
 • หลักการและแนวคิดของทฤษฎี
 • รูปแบบของวิธีระบบ
 • รูปแบบของการวิเคราะห์ระบบ
 • ประโยชน์ของการนำวิธีระบบมาใช้ในการแก้ปัญหาการศึกษา
 • การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์

บทที่ 7 สถานศึกษาในฐานะองค์การทางสังคม

 • พลวัตขององค์การทางสังคม
 • ความหมายของระบบสังคม
 • สมมติฐานเบื้องต้นของระบบสังคม
 • องค์ประกอบพื้นฐานของระบบสังคม
 • องค์การรูปนัยในฐานะเป็นระบบสังคม
 • ความสำเร็จของสถานศึกษา
 • เกณฑ์การวัดความสำเร็จขององค์การ
 • การศึกษาวิจัยเกี่ยวข้องกับความสำเร็จของสถานศึกษา

บทที่ 8 งานในหน้าที่ของผู้บริหารการศึกษา

 • ความสำคัญของสถานศึกษา
 • มโนทัศน์ของงานในหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา
 • บทบาทของการเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
 • คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์

บทที่ 9 ขอบข่ายของงานบริหารสถานศึกษา

 • ขอบข่ายของงานบริหารสถานศึกษา
 • การบริหารงานวิชาการ
 • กิจกรรมหลักที่สำคัญของการบริหารงานวิชาการ

บทที่ 10 พฤติกรรมองค์การ

 • การพิจารณาพฤติกรรมองค์การ
 • ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมองค์การ
 • การตัดสินใจ
 • การติดต่อสื่อสาร
 • การแก้ปัญหา

บทที่ 11 แรงจูงใจ

 • ความสำคัญของแรงจูงใจ
 • ความหมายของการจูงใจ
 • ประเภทของการจูงใจ
 • ทฤษฎีการจูงใจ
 • มนุษยสัมพันธ์

บทที่ 12 อำนาจ แหล่งที่มา และกลยุทธ์ในการแสวงหา

 • แนวความคิดทั่วไปอำนาจและความหมาย
 • อำนาจแฝง
 • อำนาจหน้าที่
 • อิทธิพล
 • รูปแบบและหน้าที่ของอำนาจแฝง
 • พื้นฐานของอำนาจกับระดับความพร้อมของบุคคล
 • แหล่งที่มาของอำนาจ
 • กลยุทธ์ในการสร้างอำนาจ
เปิดอ่าน 4978 ครั้ง ล่าสุด 5 พฤษภาคม 2558 14:11:21
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

คำนำ
สารบัญ
ข้อมูลทางบรรณานุกรม

บทที่ 1 ทฤษฎีและความสำคัญของทฤษฎี

 • ความหมายของทฤษฎี
 • พื้นฐานสำคัญของทฤษฎี
 • แนวคิดในการสร้างทฤษฎี
 • ระบบของทฤษฎี
 • สมมติฐาน
 • เกณฑ์ในการพิจารณาของทฤษฎี
 • เหตุใดจึงจำเป็นต้องศึกษาทฤษฎี
 • ประโยชน์ของทฤษฎี
 • ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับปฏิบัติ
 • ปัญหาของทฤษฎีในการบริหารหารศึกษา

บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารองค์การ

 • ความหมาย
 • ลักษณะเด่นที่เป็นสากลของการบริหาร
 • การบริหารเป็นวิชาชีพ
 • การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์
 • ปัจจัยทางการบริหาร
 • ข้อจำกัดทางการบริหาร
 • ทักษะที่จำเป็นสำหรับการบริหาร
 • กระบวนการบริหาร
 • ปรัชญาทางการบริหาร

บทที่ 3 วิวัฒนาการของทฤษฎีการบริหารองค์การ

 • ยุคที่ 1 ทฤษฎีการบริหารสมัยดั้งเดิม
 • ยุคที่ 2 ทฤษฎีการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์
 • การศึกษาเรื่อง Time and Motion Study
 • แมกซ์ เวเบอร์ กับทฤษฎีองค์การในระดับราชการ
 • ทฤษฎีการบริหารเชิงการจัดการ

บทที่ 4 ยุคที่ 3 ทฤษฎีบริหารองค์การร่วมสมัย

 • การบริหารเชิงมนุษย์สัมพันธ์
 • การทดลองที่เรียกว่า Hawthorne Study
 • เชสเตอร์ ไอ บาร์นาร์ด กับแนวทฤษฎีโครงสร้างขององค์การ
 • เฮอร์เบิร์ต เอ ไซมอน กับกระบวนการตัดสินใจ

บทที่ 5 ยุคที่ 4 ทฤษฎีการบริหารองค์การเชิงพฤติกรรม

 • เคิร์ท เลวิน และยอร์จ โฮแนส์ กับการบริหารตามแนวคิด
 • เรนสิส ลิเคริ์ท กับแนวทฤษฎีหมุนเชื่อมโยง
 • ดักกลาส แมคเกรเกอร์ กับแนวทฤษฎี X ทฤษฎี Y
 • คริส อากีริส กับแนวคิดของการบริหารแบบมีส่วนร่วม
 • แคทซ์และคาห์น กับทฤษฎีการจูงใจและการปฏิบัติตาม
 • แคทซ์และคาห์น กับทฤษฎีโครงสร้างองค์การ
 • ทฤษฎีการบริหารโดยยเน้นสถานการณ์

บทที่ 6 ทฤษฎีระบบ

 • ความเป็นมาทฤษฎีระบบ
 • ความหมาย
 • หลักการและแนวคิดของทฤษฎี
 • รูปแบบของวิธีระบบ
 • รูปแบบของการวิเคราะห์ระบบ
 • ประโยชน์ของการนำวิธีระบบมาใช้ในการแก้ปัญหาการศึกษา
 • การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์

บทที่ 7 สถานศึกษาในฐานะองค์การทางสังคม

 • พลวัตขององค์การทางสังคม
 • ความหมายของระบบสังคม
 • สมมติฐานเบื้องต้นของระบบสังคม
 • องค์ประกอบพื้นฐานของระบบสังคม
 • องค์การรูปนัยในฐานะเป็นระบบสังคม
 • ความสำเร็จของสถานศึกษา
 • เกณฑ์การวัดความสำเร็จขององค์การ
 • การศึกษาวิจัยเกี่ยวข้องกับความสำเร็จของสถานศึกษา

บทที่ 8 งานในหน้าที่ของผู้บริหารการศึกษา

 • ความสำคัญของสถานศึกษา
 • มโนทัศน์ของงานในหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา
 • บทบาทของการเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
 • คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์

บทที่ 9 ขอบข่ายของงานบริหารสถานศึกษา

 • ขอบข่ายของงานบริหารสถานศึกษา
 • การบริหารงานวิชาการ
 • กิจกรรมหลักที่สำคัญของการบริหารงานวิชาการ

บทที่ 10 พฤติกรรมองค์การ

 • การพิจารณาพฤติกรรมองค์การ
 • ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมองค์การ
 • การตัดสินใจ
 • การติดต่อสื่อสาร
 • การแก้ปัญหา

บทที่ 11 แรงจูงใจ

 • ความสำคัญของแรงจูงใจ
 • ความหมายของการจูงใจ
 • ประเภทของการจูงใจ
 • ทฤษฎีการจูงใจ
 • มนุษยสัมพันธ์

บทที่ 12 อำนาจ แหล่งที่มา และกลยุทธ์ในการแสวงหา

 • แนวความคิดทั่วไปอำนาจและความหมาย
 • อำนาจแฝง
 • อำนาจหน้าที่
 • อิทธิพล
 • รูปแบบและหน้าที่ของอำนาจแฝง
 • พื้นฐานของอำนาจกับระดับความพร้อมของบุคคล
 • แหล่งที่มาของอำนาจ
 • กลยุทธ์ในการสร้างอำนาจ

สินค้าในกลุ่มเดียวกัน


  บาท